Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski


Lubień Kujawski dnia 20.01.2021 r.
INW.6721.1.2020
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych
Kaliska i miasto Lubień Kujawski (STREFA MIESZKALNO-PRZEMYSŁOWA)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 28 stycznia  2021 r. do 1 marca 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 18, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 , art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz Uchwały nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski (STREFA MIESZKALNO-PRZEMYSŁOWA), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny (w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy: http: www.lubienkujawski.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
9 lutego 2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29.
Każdy może wnieść uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, w formie elektronicznej poprzez ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:sekretariat@lubienkujawski.pl
Uwagi należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2021 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

 
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych - procedura planistyczna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.), zwane rozporządzeniem 2016/679 informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto Burmistrz Lubienia Kujawskiego jako Administrator danych osobowych Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, podaje następujące informacje:
1.    Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego z siedzibą w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 2844320
2.    Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: amin@lubienkujawski.pl., tel. 54 2844344 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3.    Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną sporządzenia studium, zaś podstawą przetwarzania jest:
a)    wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
b)    wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
c)    ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.);
d)    ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.).
4.    Pani/Pana dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
a)    dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
b)    pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.  
5.    Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji - jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle (art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679).
6.    Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 8b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
7.    Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
8.    Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Referatu Organizacyjnego
10.  Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
11.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a)    dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (20 stycznia 2021)
Opublikował: Jakub Tomczak (20 stycznia 2021, 12:35:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201