Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022 ".

Lubień Kujawski dnia 14.03.2016 r. 

INW.6220.2.2.2016 
  

Obwieszczenie 

   

Na postawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

 

Informuję 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022”. 

 

 

           Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022”. 

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 25.01.2016 r. (wpływ 27.01.2016 r.) znak: WOO.410.30.2016.KB  uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedmiotowego  programu.  

            Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 11.03.2016 r  znak: NNZ.9022.1.110.2016  wyraził opinię, że dla ww. programu istnieje możliwość odstąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

             Biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Lubienia Kujawskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022”. Z treścią w/w przedmiotowego projektu dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w Wydziale Inwestycyjnym, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni o dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

             Niniejsze obwieszczenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 

  

 

                                                                                        Burmistrz Lubienia Kujawskiego

                                                                                        Marek Wiliński


Uzasadnienie do odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (36kB) plik

 

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (14 marca 2016)
Opublikował: Piotr Przybysz (14 marca 2016, 10:01:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487