Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032".

 
Lubień Kujawski dnia 27.01.2016 r. 
INW.6220.2.1.2016
 
Obwieszczenie 
  
Na postawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

Informuję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015- 2032”. 


           Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015- 2032”. 
            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 25.01.2016 r. (wpływ 27.01.2016 r.) znak: WOO.410.30.2016.KB  uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedmiotowego  programu.  
            Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem
z dnia 22.01.2016 r (wpływ 27.01.2016 r.) znak: NNZ.9022.1.25.2016  wyraził opinię, że dla ww. programu istnieje możliwość odstąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  
             Biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Lubienia Kujawskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032”. Z treścią w/w przedmiotowego projektu dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski,
w Wydziale Inwestycyjnym, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni o dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  
             Niniejsze obwieszczenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
Uzasadnienie do odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (35kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (27 stycznia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (27 stycznia 2016, 15:06:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 10:35:23)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 459