BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kaliskach.

BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kaliskach

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 40/15, obręb Kaliska, Kw Nr WL1W/00043513/7.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,30 ha.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w m. Kaliska, na nieruchomości poniesiono nakłady na grunt stanowiące odrębną własność w kwocie 90.600,00 zł w postaci budynku mieszkalnego, gospodarczo-garażowego oraz elementów małej architektury.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w wypisie z ewidencji gruntów i budynków grunty orne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 29.600,00 zł.

6. Minimalne postąpienie: 300,00 zł.

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 40/15 położonej w miejscowości Kaliska.

8. Obciążenia i zobowiązania: brak.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości: Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie.

II Warunki przetargu:

1. Ograniczenia: w przetargu może wziąć udział właściciel nakładów poniesionych na gruncie, bądź osoby, które zobowiążą się do zwrotu tychże nakładów w kwocie 90.600,00 zł w przypadku, gdy przetarg wygrają.

2. Termin i miejsce przetargu: 31 maja 2016r. godz. 12.00.Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29, sala nr 11,

3. Wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w kwocie 2.960,00 zł na konto 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 25 maja 2016 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są złożenia pisemnego oświadczenia (druk do pobrania w pokoju nr 2), że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń oraz do złożenia pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zwrotu nakładów poniesionych na grunt w kwocie 90.600,00 zł, w przypadku, gdy przetarg wygrają ( nie dotyczy właściciela nakładów). Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 27 maja 2016r.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2843089.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (25 kwietnia 2016)
Opublikował: Piotr Przybysz (27 kwietnia 2016, 12:42:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451