Uchwała nr XXVIII/162/2005RMz dnia 22 grudnia 2005w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 „d” ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

Uchwała nr XXVIII/162/2005
RM
z dnia 22 grudnia 2005


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 „d” ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)


Uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski, zwany dalej regulaminem, który określa:
1.      wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2.      szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3.      wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
4.      wysokość oraz szczegółowe zasady wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 
 
Postanowienia wstępne  
§ 2.
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

rozporządzeniu – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków  przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22 poz. 181);
ustawie – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r Nr 118  poz 1112 z późn. zm);
wynagrodzeniu zasadniczym – należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze;
szkole- należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski;
dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 4;
nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 4;
Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Lubienia Kujawskiego.  
 
§ 3.
 
Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.
 
 
Dodatek za wysługę lat  
§ 4.
 

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust 1 ustawy;
Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia;
Dodatek przysługuje: 1)począwszy  od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca ,
            2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło 
            od pierwszego dnia miesiąca.

Dodatek przysługuje: 1)za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
            2)za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego       
             sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, a za które 
             nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
      5.  Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Dodatek motywacyjny  
§ 5.
 

Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia. Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne w wysokości 20 złotych miesięcznie w przeliczeniu na pełne etaty nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela (dyrektora) i jakości pracy szkoły.
Przy ustaleniu dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę: 1)      indywidualne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze;
2)      wymierne efekty świadczonej pracy;
3)      podwyższanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami szkoły;
4)      zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:
                  a) udziału w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
      b) udziału w pracach komisji przedmiotowych i innych;
      c)opieki nad  samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
         działającymi na terenie szkoły;
      d) prowadzenia lekcji koleżeńskich, przejawiania innych form aktywności w ramach
          wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
      e) aktywnego udziału w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
5)      wyróżniającą ocenę pracy z ostatnich 5-ciu lat.

Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły bierze się w szczególności pod uwagę: 1)osiągnięcia szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2)celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych określonych w budżecie
    szkoły;
3)dbałość o estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły;
4)racjonalną politykę personalną;
5)podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoły;
6)wyróżniającą ocenę pracy z ostatnich 5-ciu lat.

Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły w granicach przyznanych szkole środków finansowych, nie więcej jednak niż 30% jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego .
Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje Burmistrz uwzględniając wymogi, o których mowa w ust.4 i 5 .
Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 6 m-cy.
Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi kontraktowemu, mianowanemu lub dyplomowanemu.  
Dodatek funkcyjny  
§ 6.
 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny.
Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się według tabeli na każdy rok szkolny.
Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę: 1)liczbę uczniów ( wychowanków) i oddziałów:
 
Lp.
Stanowiska kierownicze
 
Stawki dodatku funkcyjnego w złotych
1.
2.
3.
4.
Dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od 7 do 16 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej więcej niż 16 oddziałów
Wicedyrektor szkoły
160-470
190-520
280-850
160-420
 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołu ustalana jest z uwzględnieniem łącznej liczby oddziałów w zespole.
Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznawany jest przez Burmistrza na okres jednego roku szkolnego w granicach określonych w tabeli.
Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora przyznaje dyrektor szkoły na okres jednego roku szkolnego.  
§ 7.
 
Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, który wynosi miesięcznie:
1) wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego – 25 zł;
      2)opiekun stażu – 25 zł;
      3)doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 10 zł.
Dodatek funkcyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor.
 
§ 8.
 

Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 6 i 7 oraz w § 7, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia i stanu nieczynnego w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowisk, wychowawstwa lub funkcji, z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
Nauczyciel – opiekun stażu nie otrzymuje dodatku, o którym mowa w § 7 pkt 2 w przypadku nieobecności nauczyciela stażysty trwającej dłużej niż miesiąc.
Nauczycielom  przysługuje dodatek za wychowawstwo, określony w § 7 pkt 1, tylko za jeden oddział, klasę ( w tym łączoną) w których prowadzą zajęcia.
Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.
Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.  
Dodatek za warunki pracy  
§ 9.
 

Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach określonych w odrębnych przepisach.
Dodatek za pracę w warunkach trudnych przysługuje: - nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych – w wysokości 5%
wynagrodzenia zasadniczego,
- prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego – w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego.
- za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach specjalnych – w wysokości 10%
wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za warunki pracy, przysługuje za faktycznie przepracowane w takich warunkach godziny zajęć, proporcjonalnie do liczby godzin zrealizowanych w takich warunkach w stosunku do liczby godzin obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin.
W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa w ust. 2 nauczycielowi  przysługuje jeden, korzystniejszy dodatek.
Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia jest równa odpowiedniej stawce dodatku za trudne warunki pracy określone w ust. 2  powiększonej o 1% wynagrodzenia zasadniczego za każde dziecko którego rodzaj i stopień niepełnosprawności określony jest odrębnymi przepisami.
Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor, dla dyrektora – Burmistrz
Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.  
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw  
§ 10.
 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy  wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie zrealizował zajęć z powodu: 1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego;
2) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
4) choroby dziecka nauczanego indywidualnie, o ile zajęcia nie zostaną
przeprowadzone w innym terminie.

Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku  z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy, które zostały ujęte w planie pracy szkoły traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane.
Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określonych w art. 42 ust 3 ustawy pomniejszony o „1/5” tego wymiaru ( lub „1/4”, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień  ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym .
Dyrektor może realizować godziny ponadywmiarowe w wymiarze zatwierdzonym w arkuszu organizacyjnym danej szkoły.  
§ 11.
 
1.      Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w § 10.
2.      W razie doraźnego zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie wg zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
3.      Dyrektorowi oraz wicedyrektorowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw.
4.      Doraźne zastępstwo może być realizowane przez nauczyciela, który w tym czasie nie realizuje własnych godzin dydaktycznych wynikających z organizacji.
 
§ 12.
 
Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 10 i § 11 , przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
 
§ 13.
 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
 
 
 
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród  
§ 14.
 

Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze mające charakter uznaniowy.
Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli , planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym ,że: 1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;
2) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza .

Nagroda o której mowa w ust. 1  może być przyznana nauczycielowi, który spełni odpowiednio co najmniej trzy z następujących kryteriów: 1)w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
    a)osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
    b)podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji;
    c)osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału z zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów ( zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich;
   d)posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami mającymi trudności w nauce;
   e)przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;
    f)prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,
wystawach i spotkaniach;
    g)organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;
    h)prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i
młodzieży;
2)w zakresie pracy opiekuńczej:
    a)zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;
    b)prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów  
patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i  
alkoholizmu;
    c)organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony
zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży;
    d)organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy
współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
3)w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
    a)udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie nauczyciela.

Przyznawanie nagrody dyrektorowi szkoły uzależnione jest od spełnienia co najmniej trzech warunków określonych w ust. 3 oraz od efektów w zakresie:     a)bardzo dobrej organizacji pracy szkoły;
    b)dbania o wysoki poziom pracy szkoły poprzez inicjowanie różnorodnych działań
rady pedagogicznej;
    c)umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi;
    d)wszechstronnej współpracy ze środowiskiem szkoły.

Wnioski o nagrodę Burmistrza lub Dyrektora mogą składać : 1)organy szkoły ,
2)organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
3)organizacje związkowe .

Wnioski o których mowa w ust. 5 należy składać do 20 września każdego roku i winny one zawierać :     a)imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela , nazwę szkoły , staż pracy  oraz
przyznane mu wcześniej nagrody i odznaczenia,
    b)szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody,
    c)opinię zakładowej organizacji związkowej , do której kandydat należy .

Wysokość nagród o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie może być wyższa niż  40 %       minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem
      magistra z przygotowaniem pedagogicznym określonej w rozporządzeniu  .

Wysokość nagród o których mowa w ust. 2 pkt 2 nie może być wyższa niż 60 %       minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem 
      magistra z przygotowaniem pedagogicznym określonej w rozporządzeniu .
 
§ 15.
 
     1. Nagrody  wypłaca się z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w uzasadnionych przypadkach można przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
     2.  Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.
 
Dodatek mieszkaniowy  
§ 16.
 

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: - przy jednej osobie w rodzinie – 20 zł;
- przy dwóch i więcej osobach w rodzinie – 35 zł.

 Do członków rodziny o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z       nim zamieszkujących: współmałżonków oraz dzieci które kontynuują naukę nie
     dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia i rodziców pozostających na jego
     wyłącznym utrzymaniu.

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim       zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości
      określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
      wypłacał ten dodatek.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w       przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek.
      Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Burmistrz.
6.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1)niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie.
       7.   Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a  
            także w okresach:
1)kiedy nauczyciel nie świadczy pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie;
2)pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3)odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej
służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy  z nauczycielem powołanym do służby
zawarta była umowa o pracę na  czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu na który umowa ta była zawarta.
 
 
Postanowienia końcowe  
§ 17.
 
Projekt Regulaminu został uzgodniony  z właściwymi organizacjami związkowymi.
 
§ 18.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego oraz dyrektorom szkół.
 
 
 
 
§ 19.
 
Traci moc uchwała nr XIX/104/2000 Rady Miasta i Gminy Lubień Kuj. z dnia 03.10.2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 
§ 20.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie 01.01.2006r i obowiązuje do 31.12.2006r.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 12:40:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1646