Uchwała nr XXVIII/161/2005RMz dnia 22 grudnia 2005w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok dla zakładu budżetowego.Na podstawie art. 117 ust. 3 i art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. Z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Uchwała nr XXVIII/161/2005
RM
z dnia 22 grudnia 2005


w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 117 ust. 3 i art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. Z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


 
RADA MIEJSKA
uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2006 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim działającego jako zakład budżetowy w wysokości:
 
1. produkcja i dostarczanie wody                            -do   1 m³ dotacja      0,08 zł,
2. odbiór i oczyszczanie ścieków                             -do   1 m³ dotacja      0,26 zł,
3. składanie nieczystości stałych                             -do   1 m³ dotacja  175,22 zł,
4. utrzymanie mieszkań komunalnych                     -do   1 m² dotacja    13,32 zł,
5. utrzymanie szaletu                                             -do   1 m² dotacja  394,41 zł,
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 12:36:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1676