Uchwała nr XXVIII/160/2005RMz dnia 22 grudnia 2005w sprawie: uchwalenia budżetu, miasta i gminy w Lubieniu Kujawskim na 2006 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 122, art. 128, ust. 2, art. 134, ust. 3, art. 135, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. )

Uchwała nr XXVIII/160/2005
RM
z dnia 22 grudnia 2005


w sprawie: uchwalenia budżetu, miasta i gminy w Lubieniu Kujawskim na 2006 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 122, art. 128, ust. 2, art. 134, ust. 3, art. 135, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. )


R A D A    M I E J S K A
uchwala co następuje:
 
 
§ 1.
 

Dochody budżetu miasta na 2006 rok w wysokości                            13.324.500 zł              w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu
    administracji rządowej i innych zadań zleconych
    ustawami w wysokości                                                                                 2.068.900 zł
b) dochody z tytułu wydania zezwoleń na
    sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości                                                  52.000 zł                              
c) subwencja ogólna w wysokości                                                                    7.004.826 zł                                                 
     z tego:
     - część oświatowa w wysokości                                                                    4.656.535 zł                                               
     - część wyrównawcza w wysokości                                                        2.348.291 zł                                           
d) środki z programów strukturalnych
    ZPORR                                                                                                             702.335 zł                                                                                  
 
2.  Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do 
      niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
        
       1.  Wydatki budżetu miasta na 2006 rok w wysokości                              13.324.500 zł                      
             w tym:
a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości                                                        2.068.900 zł                                                                                                                                          
b)      wydatki na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązania
problemów alkoholowych w wysokości                                              52.000 zł                                           

W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się: a) wydatki bieżące w wysokości                                                                   10.993.670 zł                                                   
    w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości ( 4010,4040,4100 )                 4.657.396 zł         
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości ( 4110,4120)                                956.135 zł                      
- dotacje z budżetu w wysokości                                                                        130.000 zł                                                     - obsługę długu publicznego                                                                                190.085 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości                                                                    2.330.830 zł                                               
     w tym:
     wydatki na program z funduszy
     strukturalnych ZPORR i SPO                                                                1.253.337 zł                                                               
 
3.      Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały.
 
4.       Szczegółowy podział dochodów i wydatków ( plan finansowy ) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonymi w § 1, pkt. a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
 
W  budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł,
 
 
§ 4.
 
1        Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości                                                                     3.063.689 zł                                                              
- rozchody budżetu w wysokości                                                                    3.063.689 zł                                                                
 
Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło
  przychodu  lub rodzaju rozchodu zestawione są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 5.
 
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.
 
 
§ 6.
 
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 7.
 
Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
- przychody w kwocie                         25.517 zł
- wydatki w kwocie                                     25.517 zł                 
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
 
 
 
§ 8.
 
Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego gminy w łącznej kwocie 1.191.000 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 130.000 zł, oraz wydatków zakładu w kwocie 1.191.000 zł, w tym wpłata do budżetu  -  zł, - zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
 
§ 9.
 
1.Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
   na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie  30.000 zł, zgodnie z 
   załącznikiem nr 10 ; w tym dla Stowarzyszeń w kwocie 30.000 zł.               
 
 
§ 10.
 
Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do:
 
a)dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń wydatków majątkowych,
 
b) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów  klasyfikacji  budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy (funkcjonujących jako jednostki budżetowe ) z wyjątkiem zwiększeń majątkowych.
 
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
 
 
§11.
 
1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
   przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie  1.283.534 zł
 
   w tym na zadnia realizowane przy udziale środków unijnych ZPORR i SPO w kwocie
   901.534 zł,
 
2 .Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Lubienia Kujawskiego może samodzielnie
    zaciągnąć zobowiązania na kwotę 500.000 zł,
 
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez
    Burmistrza w roku budżetowym w łącznej kwocie 500.000 zł.
 
 
 
§ 12.
 
Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2006 rok i lata następne,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.
 
 
§ 13.
 
Zobowiązuje się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu    wykonania budżetu miasta za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.
 
 
§ 14.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
 
 
§ 15.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki budżet 2006 (148kB) zip

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 12:33:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1779