NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/158/2005RMz dnia 29 listopada 2005w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art.40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M.P. Nr 62, poz. 859) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 68, poz.956)

Uchwała nr XXVII/158/2005
RM
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art.40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M.P. Nr 62, poz. 859) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 68, poz.956)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 
1.     Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)    od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –    350,00 zł
b)    powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –  550,00 zł
c)    powyżej 9 ton a  poniżej 12 ton –       800,00 zł
 
2.     Od samochodów ciężarowych z  zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoznaczne o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
O liczbie osi – dwie
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton – 1.050,00 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14  ton –1.100,00 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton – 1.200,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton –                                1.500,00 zł
 
 
 
 O liczbie osi – trzy  
a)    równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton –   1.400,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton –   1.450,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton –   1.500,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony – 1.550,00 zł
e)     równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 1.600,00 zł
f)      równej lub wyższej niż 25 ton –                                  1.600,00 zł
 
O liczbie osi – cztery i więcej  
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton –   1.550,00  zł
b)    równej lub wyższej  niż 25 ton,  a mniej niż 27 ton – 1.600,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton –   1.650,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej  niż 31 ton –  1.750,00 zł
e)     równej lub  wyższej niż  31 ton –                                1.800,00 zł
 
3.     Od samochodów ciężarowych i z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
 O liczbie osi – dwie  
a)    równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton –  1.050,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 13 ton,  a mniej niż 14 ton – 1.100,00 zł
c)    równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton –  1.200,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 15 ton -                                 1.500,00 zł
 
O liczbie osi – trzy  
a)    równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton –  1.450,00 zł
b)    równej lub wyższej  niż 17 ton, a mniej niż 19 ton – 1.500,00 zł
c)    równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton -   1.550,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony – 1.600,00 zł
e)    równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 1.800,00 zł
f)      równej lub wyższej niż 25 ton –                                  1.800,00 zł
 
O liczbie osi – cztery i więcej  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a  mniej niż 25 ton –  1.600,00 zł
b)równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton –   1.800,00  zł
c)równej lub wyższej niż  27 ton, a mniej niż 29 ton-    2.200,00 zł
d)równej lub wyższej niż 29 ton, a  mniej  niż 31 ton – 2.452,80 zł
e)równej lub wyższej niż 31 ton –                                  2.452,80 zł
 
4.     Od  ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 500,00 zł
b)od 5,5  tony i poniżej 9 ton –   800,00 zł
c)od 9 ton i poniżej 12 ton  -    1.000,00 zł
 
5.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
 
O liczbie osi – dwie  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej  niż 18 ton – 1.000,00 zł
b)równej lub wyższej niż 18  ton, a mniej niż 25 ton – 1.300,00 zł
c)równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej  niż 31 ton – 1.500,00 zł
d)równej lub wyższej niż 31 ton –                                1.600,00 zł
 
O liczbie osi – trzy  
a)równej lub wyższej  niż 12 ton, a mniej niż 40 ton – 1.700,00 zł
b)równej lub wyższej niż 40 ton –                                 2.000,00 zł
 
 
6.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
O liczbie osi – dwie
 
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1.000,00 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton – 1.300,00  zł
c)równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton – 1.500,00 zł
d)równej lub wyższej niż 31 ton –                                1.936,29 zł
 
O liczbie osi – trzy  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a  mniej niż 40 ton – 1.722,97 zł
b)równej lub wyższej  niż 40 ton –                               2.505,15 zł
 
7. Od  przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
od 7 ton i poniżej  12 ton –                                           1.000,00 zł
 
8.Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
O liczbie osi – jeden
 
a)równej lub wyższej  niż 12 ton, a mniej  niż 18 ton – 800,00 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1.000,00 zł
c)równej lub  wyższej niż 25 ton –                               1.200,00 zł
 
O liczbie osi – dwie  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton –       1.000,00 zł
b)równej lub wyższej  niż  28  ton, a mniej niż 33  tony – 1.200,00 zł
c)równej lub  wyższej  niż  33 tony,  a mniej niż 38 ton – 1.300,00 zł
d)równej lub wyższej niż 38 ton –                                     1.500,00 zł
 
O liczbie osi – trzy  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton – 1.200,00 zł
b)równej lub wyższej niż 38 ton –                                1.500,00 zł
 
9.     Od przyczep lub naczep z innym zawieszeniem osi jezdnej
      o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem  
      związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
      podatnika podatku rolnego:
 
O liczbie osi – jeden
 
a)równej lub wyższej  niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 800,00 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1.000,00 zł
c)równej lub wyższej niż 25 ton –                                1.200,00 zł
 
O liczbie osi – dwie  
a)równej lub  wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton – 1.100,00 zł
b)równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony – 1.200,00 zł
c)równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton – 1.300,00 zł
d)równej lub wyższej  niż 38 ton –                                1.699,87 zł
 
O liczbie osi – trzy  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton – 1.200,00 zł
b)równej lub wyższej niż 38 ton –                                1.500,00 zł
 
10.                       Od autobusów, w zależności od  liczby miejsc do siedzenia:
a)mniej niż  30 miejsc –                           900,00 zł
b)równej  lub wyższej niż  30 miejsc – 1.000,00  zł
 
§ 2
 
1.Do pojazdów określonych w § 1 pkt.1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiększa się i określa
w wysokości:
a)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
-od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie –       400,00 zł
-powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  -600,00 zł
-powyżej 9 ton do poniżej 12  ton –     900,00 zł
 
      b)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z  naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
-od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 550,00 zł
-od 5,5 tony i poniżej 9 ton –   900,00 zł
-od 9 ton i poniżej 12 ton –   1.100,00 zł
 
c)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
-od 7 ton i poniżej 12  ton – 1.100,00 zł
d)od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
-mniej niż 30 miejsc –                       1.000,00 zł
-równej lub wyższej niż 30 miejsc -  1.100,00 zł
 
2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 posiadających katalizatory, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
a)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
-od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie –     300,00 zł
-powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 500,00 zł
-powyżej 9 ton a poniżej 12 ton –      700,00 zł
 
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
-od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 450,00 zł
-od 5,5 ton i  poniżej 9 ton –     700,00 zł
-od 9 ton i poniżej 12  ton –      900,00 zł
c)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
-od 7 ton i poniżej 12 ton – 900,00 zł
d)od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
-mniej niż 30 miejsc –                       800,00 zł
-równej lub wyższej niż 30 miejsc – 900,00 zł
 
§ 3
 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność komunalną z wyjątkiem pojazdów, których mowa w art. 8, pkt.2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 12:15:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2040