NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/157/2005RMz dnia 29 listopada 2005w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rokNa podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art.40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68,poz.956)

Uchwała nr XXVII/157/2005
RM
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art.40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68,poz.956)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów:
-         od pierwszego i każdego następnego psa –  30,00 zł
 
§ 2
 
1.     Podatek ustalony w § 1 płatny będzie w kasie Urzędu Miejskiego
w terminie do 30 kwietnia 2006r. bądź w tym samym terminie za pośrednictwem sołtysa.
2.     Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa Uchwała
Nr XXI/121/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia
28 grudnia 2004r.
 
 
 
§ 3
 
Zwalnia się z podatku od posiadania psów jednego psa, utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem rolnym w celu pilnowania mieszkania lub nieruchomości.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 12:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1838