Uchwała nr XXVII/156/2005RMz dnia 29 listopada 2005w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rokNa podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art.40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 5 ust. 1, art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz.. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz 1484), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 68,poz 956)

Uchwała nr XXVII/156/2005
RM
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art.40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 5 ust. 1, art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz.. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz 1484), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 68,poz 956)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1.     Od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych – od 1 m² pow. użytkowej – 0,36 zł
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m² pow. użytkowej – 13,84 zł
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m² pow. użytkowej – 7,00 zł
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych – od 1m² pow. użytkowej – 3,71 zł
e)    od pozostałych – od 1m² pow. użytkowej – 3,70 zł
 w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m²  pow. użytkowej – 3,70 zł
                    - od budynków  letniskowych – od 1m² pow. użytkowej -
                      6,17 zł
 
 
2.     Od gruntów:
a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów
     i  budynków – od 1m² powierzchni – 0,58 zł
b)    pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – od 1 ha powierzchni – 3,61 zł
c)     od pozostałych – od 1m² powierzchni – 0,07 zł
-  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni – 0,33 zł
-  w tym grunty letniskowe -  od 1m² powierzchni – 0,33 zł
 
3.     Od budowli – 2%  wartości -określona na podstawie art.4 ust.1, pkt 3
     i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych.
 
§ 2
 
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa odrębna Uchwała Nr XXI/121/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2004r.
 
§ 3
 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1.     Budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkaniowe,
2.     Budowle, budynki i grunty: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hydranty, studnie oraz związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykorzystywanych na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy,
3.     Budynki pozostałe z części powyżej 10m² powierzchni użytkowej, użytkowane przez emerytów i rencistów,
4.     Grunty pozostałe z części powyżej 500m² powierzchni będące własnością lub w  samoistnym posiadaniu, użytkowane przez rencistów i emerytów,
5.     Nieruchomości zajęte na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez jednostki lub podmioty do tego powołane.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 12:08:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1969