NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/155/2005RMz dnia 29 listopada 2005w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2006r.Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt8, art.40, ust.1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, pozz.1203), art. 6 ust 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1 , poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,poz. 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484)

Uchwała nr XXVII/155/2005
RM
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2006r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt8, art.40, ust.1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, pozz.1203), art. 6 ust 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1 , poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,poz. 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484)


Rada Miejska
uchwala, co następuje
 
§ 1
Cenę skupu żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2006r. obniża się do kwoty 21,00 zł za 1 q.
 
§ 2
Inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso określa Uchwała Nr XXI/121/04 Rady  Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia  2004r.
 
§ 3
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 12:05:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1815