Uchwała nr XXVII/152/2005RMz dnia 29 listopada 2005 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2005/2006 powierzonych przez Powiat Włocławski.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XXVII/152/2005
RM
z dnia 29 listopada 2005


sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2005/2006 powierzonych przez Powiat Włocławski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 Wyraża się zgodę na przejęcie przez Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2005/2006 powierzonych przez Powiat Włocławski.
 
§ 2.
Warunki przejęcia zadań, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Lubienia Kujawskiego a Zarządem Powiatu we Włocławku.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od                15 listopada 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 11:49:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1701