NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/151/2005RMz dnia 29 listopada 2005w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220,Dz.U.z 2002 r. Nr 62, poz.558,Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806,Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717,Dz.U. z 2003 r. 162, poz. 1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. )

Uchwała nr XXVII/151/2005
RM
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220,Dz.U.z 2002 r. Nr 62, poz.558,Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806,Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717,Dz.U. z 2003 r. 162, poz. 1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. )


Rada Miejska Uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.     Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2  powierzchni  pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz korzystania z pasa drogowego na prawach wyłączności:
 
 
Element zajęcia Stawka ( zł/1 m2/1 dzień )
Zajęcie jezdni
a) do 50 % szerokości - 5,00
 
b) powyżej 50% szerokości - 8,00
Zajęcie chodników , placów , zatok postojowych i autobusowych, scieżek rowerowych i ciągów pieszych - 3,00
Zajęcie pozostałych elementów ( pobocze,rów,zieleniec itp.) - 2,00
 
  
2.     Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny  jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień .
3.     Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej  niż 1 m2 stosuje się stawki opłat takie jak za zajęcie  1 m2  pasa drogowego .
 
 
§ 2
 
1.     Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń  infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
 
 
 
                  
Element zajęcia Stawka ( zł/1m2/1rok)    
Umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
a)poza obszarem zabudowanym - 100,00
b)w obszarze zabudowanym - 50,00
 
 
2.     Roczne stawki opłat, o których mowa w pkt 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3.     Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy ( wliczając miesiące niepełne ) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4.     Za ujęcie pasa drogowego przez umieszczenie w nim urządzeń ,
    o których mowa w punkcie 1, o powierzchni rzutu poziomego     mniejszej niż 1 m2  stosuje się stawki opłat takie jak za zajęcie przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia 1 m2 powierzchni pasa drogowego .
 
§ 3
 
Ustala się dzienne stawki opłat za 1m2  powierzchni zajęcia pasa drogowego
z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
 
 
Element zajęcia Stawka (zł/1m2/1 dzień)
Umieszczenie obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
a)obiektów handlowych lub usługowych - 1,00
b)innych obiektów - 1,00
c)reklam  -2,00
 
 
 
§ 4
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego .
 
§ 5
 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 11:46:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2029