NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/150/2005RMz dnia 29 listopada 2005w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ).

Uchwała nr XXVII/150/2005
RM
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ).


Rada Miejska uchwala co następuje:
 
 
§1.
 
          Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 298.985 zł (słownie: Dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych )
 
§ 2.
 
          Zobowiązanie, o którym mowa w § 1. dotyczy podpisania umów z wykonawcami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bilno –Beszyn - Szewo”
 
§ 3.
 
         Zobowiązanie określone w § 1 i 2 pokryte będzie z wpływów podatku od nieruchomości w następujących terminach:
- rok 2006                   149.493 zł
- rok 2007                   149.492 zł
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 11:38:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2085