Uchwała nr XXVII/149/2005RMz dnia 29 listopada 2005w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. z Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.122 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Uchwała nr XXVII/149/2005
RM
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. z Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.122 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)


R A D A   M I E J S K A u c h w a l a  co  następuje:
 
 § 1
 
W uchwale Nr XXI/119/2004 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 grudnia 2004  roku w zmieniająca uchwałami;
- NR XXII/122/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. Rady Miasta i Gminy
- NR XXIII/128/2005 z dnia 31 marca 2005r. Rady Miasta i Gminy
- NR XXIV/136/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Miasta i Gminy
- NR: 16/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.  Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- NR: XXV/139/2005 z dnia 09 sierpnia 2005 r. Rady Miejskiej
- NR: 25/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- NR: 32/2005 z dnia 23 września 2005 r. Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
- NR: 38/2005 z dnia 07 października 2005 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- NR: 147/2005 z dnia 13 października 2005 r. Rady Miejskiej
- NR: 148/2005 z dnia 13 października 2005 r. Rady Miejskiej
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1.   § 1 otrzymuje brzmienie:
      § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości:
 
 
1. D O C H O DY                                                                                          -       13.154.892 zł                                                             
   - zastępuje się wyrażeniem:                                                               -       13.318.163 zł                                                             
    w tym:                                                                                                                   
- dochody związane z realizacją zadań z zakr. adm.
   rząd i innych zad. zlec. ustawami na kwotę                                                  -         1.785.841 zł -  zastępuje się wyrażeniem:                                                                           -         1.852.949 zł                                                   
 
 
2.  §  2 otrzymuje brzmienie:
     §  2 ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości:
 
 
2. W Y D A T K I                                                                                          -       16.956.149 zł                                                                         
   - zastępuje się wyrażeniem                                                                -       17.119.420 zł
  
    w tym:
- wynagrodzeni a w kwocie                                                                              -         4.033.583 zł
   - zastępuje się wyrażeniem                                                                -         4.085.282 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie                                                 -            879.293 zł
   - zastępuje się wyrażeniem                                                                -            871.424 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
  adm. rząd. i innych zad. zlec. ustawami na kwotę                                              -         1.785.841 zł
  - zastępuje się wyrażeniem                                                                            -         1.852.949 zł                                                                                                                                        
 
 2. W wydatkach ustalonych w  § 2 wyodrębnia się:
 
     a - wydatki bieżące w kwocie                                                             -       10.808.398 zł
        - zastępuje się wyrażeniem:                                                               -       11.074.219 zł
     b - wydatki majątkowe w kwocie                                                             -         6.147.751 zł
        - zastępuje się wyrażeniem:                                                               -    6.045.201 zł                                       
 
 
 
Załącznik Nr 1, 2, 3 i 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego
 
 
§ 3
 
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 11:36:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1353