NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/147/05RMz dnia 13 października 2005w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. z Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.122 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Uchwała nr XXVI/147/05
RM
z dnia 13 października 2005


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. z Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.122 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)R A D A   M I E J S K A u c h w a l a  co  następuje:
 
 § 1
 
W uchwale Nr XXI/119/2004 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 grudnia 2004  roku w zmieniająca uchwałami;
- NR XXII/122/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. Rady Miasta i Gminy
- NR XXIII/128/2005 z dnia 31 marca 2005r. Rady Miasta i Gminy
- NR XXIV/136/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Miasta i Gminy
- NR: 16/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.  Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- NR: XXV/139/2005 z dnia 09 sierpnia 2005 r. Rady Miejskiej
- NR: 25/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- NR: 32/2005 z dnia 23 września 2005 r. Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
- NR: 38/2005 z dnia 07 października 2005 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1.   § 1 otrzymuje brzmienie:
      § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości:
 
 
1. D O C H O DY                                                                                          -       15.837.417 zł                                                             
   - zastępuje się wyrażeniem:                                                               -       13.154.892 zł                                                             
    w tym:                                                                                                                   
- dochody związane z realizacją zadań z zakr. adm.
   rząd i innych zad. zlec. ustawami na kwotę                                                  -         2.550.409 zł -  zastępuje się wyrażeniem:                                                                           -          2.576.655zł                                                    
 
 
2.  §  2 otrzymuje brzmienie:
     §  2 ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości:
 
 
2. W Y D A T K I                                                                                          -       17.628.674 zł                                                                         
   - zastępuje się wyrażeniem                                                                -       16.956.149 zł
  
    w tym:
- wynagrodzeni a w kwocie                                                                              -         3.956.218 zł
   - zastępuje się wyrażeniem                                                                -         4.033.583 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie                                                 -            925.658 zł
   - zastępuje się wyrażeniem                                                                -             879.293zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
  adm. rząd. i innych zad. zlec. ustawami na kwotę                                              -         2.550.409 zł
  - zastępuje się wyrażeniem                                                                            -         2.576.655 zł                                                                                                                                        
 
 2. W wydatkach ustalonych w  § 2 wyodrębnia się:
 
     a - wydatki bieżące w kwocie                                                             -       10.724.652 zł
        - zastępuje się wyrażeniem:                                                               -       10.808.398 zł
     b - wydatki majątkowe w kwocie                                                             -         6.904.022 zł
        - zastępuje się wyrażeniem:                                                               -    6.147.751 zł                                       
   3. DEFICYT BUDŻETOWY w kwocie                                                     -          1.791.257 zł       
    
     -    zastępuje się wyrażeniem:                                                               -         3.801.257 zł
-         który zostanie pokryty;
·          kredytem bankowym długoterminowym w wysokości           -         3.000.000 zł
·          pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu
     Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
     w wysokości                                                                   -            254.750 zł
·          wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów
          i pożyczek w wysokości                                                                    -            546.507 zł
 
 
 
Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, przychody i rozchody budżetu gminy oraz prognozę kwoty długu na 2005 rok i lata następne, plan finansowy funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego
 
 
§ 3
 
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 11:25:36)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 11:29:57)
Zmieniono: skasowano nr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1300