Uchwała nr XXVI/145/05RMz dnia 13 października 2005w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Lubieniu KujawskimNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759) i art. 11 ust.. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 238, poz.2390)

Uchwała nr XXVI/145/05
RM
z dnia 13 października 2005


w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759) i art. 11 ust.. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 238, poz.2390)


Rada Miejska
uchwala
 
Statut Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim
 
 
I.                  Przepisy ogólne  
§ 1
 
 
Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim zwana dalej biblioteką działa na podstawie :
1.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz.U.Nr 85,poz.539/,
2.Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 1997 roku nr 110, poz.721/,
3.Statutu Gminy Lubień Kujawski.
 
§ 2
 
1.Siedzibą biblioteki jest Lubień Kujawski, terenem jej działania Gmina Lubień Kujawski.
2.Biblioteka jest instytucją upowszechniania kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek.
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
 
 
 
§ 3
 
Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
 
II.               Cele i zadania biblioteki  
§ 4
 
Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem oraz pieczęci okrągłej z pełną nazwą biblioteki:
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI, ULICA WOJSKA POLSKIEGO 18,
TEL.(0-54) 284-30-74
 
§ 5
 
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu kultury.
 
§ 6
 
Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
1.     Gromadzenie , opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2.     Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3.     Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzację książek, czytelnictwa.
4.     Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym wiekiem i niepełnosprawnym.
5.     Badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców.
6.     Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami oświatowo-wychowawczymi , upowszechniania kultury oraz organizacjami młodzieżowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
     i kulturalnych społeczeństwa.
 
III.           Organy biblioteki i jej organizacja  
 
§ 7
 
Biblioteką zarządza i ją reprezentuje Dyrektor.
Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
 
§ 8
 
Dyrektor biblioteki zatrudnia pracowników biblioteki i rozstrzyga we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy tych pracowników.
 
§ 9
 
Dyrektor i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać  kwalifikacje bibliotekarskie.
Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy.
Do pracowników tych należą:
1.     Pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, starszy kustosz.
2.     Bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy kustosz dyplomowany.
3.     W bibliotekach mogą być zatrudnieni, w razie potrzeby specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
 
 
§ 10
 
Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki ustala Dyrektor
w regulaminie organizacyjnym.
 
§ 11
 
Biblioteka prowadzi wypożyczalnię w Lubieniu Kujawskim. W skład biblioteki wchodzą filie biblioteczne Kłóbka, Kaliska i Bilno. Do zakresu  działania w/w filii należy: przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz ich popularyzacja w różnych formach..
Działalność biblioteki jest finansowana z budżetu gminy.
 
 
 
§ 12
 
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w/g ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami i rozliczać się z gminą na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. Dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na cele statutowe biblioteki.
Przy bibliotece może działać Rada Biblioteczna czy Koło Przyjaciół Biblioteki, w której skład wchodzą przedstawiciele organizatora
     i czytelników.
 
§ 13
 
Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
 
§ 14
 
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała
Nr XXXVI/146/97 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia
2 grudnia 1997r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta
 i Gminy w Lubieniu Kujawskim.
 
§ 15
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 16
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 11:20:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575