Uchwała nr XXXIII/154/2009RMz dnia 12 sierpnia 2009w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/154/2009
RM
z dnia 12 sierpnia 2009


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:


 
W uchwale Nr XXVII/117/2008 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008 roku zmienionej:
Uchwałami Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.:
-          Nr XXVIII/126/2009 z dnia 12 marca 2009 roku,
-          Nr XXX/140/2009 z dnia 29 maja 2009 roku,
-          Nr XXXII/145/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kuj.:
-          Nr 15 z dnia 31 marca 2009 roku,
-          Nr 25 z dnia 25 maja 2009 roku,
-          Nr 28 z dnia 5 czerwca 2009 roku,
 
 
§ 1.1 otrzymuje brzmienie;
ustala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości;
 
1) DOCHODY   w kwocie                               18.658.427 zł
zastępuje się wyrażeniem                            18.734.208 zł
w tym:
              1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
                  rządowej i innych zadań zleconych na kwotę                            3.806.173 zł
                  zastępuje się wyrażeniem                                                     4.011.154 zł
               2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                                                     1.120.000 zł
zastępuje się wyrażeniem                                                        920.000 zł
 
 
 
 
§ 2.1 otrzymuje brzmienie;
ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości;
 
2) WYDATKI                                  20.358.715 zł
zastępuje się wyrażeniem               20.434.496 zł
w tym:
1)     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę                3.806.173 zł
                        zastępuje się  wyrażeniem                              4.011.154 zł
2)  wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych                      
w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu  terytorialnego w wysokości                                                             1.120.000 zł
zastępuje się wyrażeniem                                         920.000 zł
 
 
1)      W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a)      wydatki bieżące w wysokości                                15.330.162 zł
zastępuje się wyrażeniem                                            15.667.307 zł                
                  w tym:
wydatki na wynagrodzenia (4010, 4040, 4100, 4170)                             6.007.985 zł
zastępuje się wyrażeniem                                                                    6.003.789 zł
 
b)      wydatki majątkowe w wysokości                              5.046.389 zł
     zastępuje się wyrażeniem                                          4.767.189 zł               
 
 
§ 3. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje przedmiotowe w 2009 roku, plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 
 
 
 
  Załączniki (61kB) plik
  
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 do uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.
z dnia 12 sierpnia 2009 roku
 
 
Zmian w budżecie dokonujemy:
 
Po stronie dochodów
 
-w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdz. 60016 zgodnie z umową   Nr RG.II-3042-OG-108/2009 z dnia 1 czerwca 2009 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim Departamentem Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich, której przedmiotem jest udzielenie dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (funduszu celowego) na wykonanie zadania rekultywacyjnego  pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej w obrębach geodezyjnych Wola Dziankowska – Dziankowo, wprowadzamy nowy § 6260 z przyznaną dotacją  w wysokości 70.800 zł,
 
-w dziale 801  „Oświata i wychowanie”, w rozdz. 80195 o kwotę 200.000 zł zmniejszony zaplanowane dochody w § 6300 tj. dotacje, którą planowaliśmy  pozyskać od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmian dokonujemy w związku  z niezakwalifikowaniem się projektu o ubieganą dotację . Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadzamy         § 2030 w wysokości 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podniesienia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 
-w dziale 854  „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdz. 85414, zwiększony         § 2030 o kwotę 22.888 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego       Nr WFB.I.3011-27/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „ Wyprawka szkolna”
 
-w dziale 852 „Pomoc społeczna” decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego           otrzymaliśmy zwiększenie dotacji celowych na ogólną kwotę 181.829 zł. z czego:
o  w rozdz. 85214 w § 2030 zwiększenia dokonujemy o kwotę 127.333 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z  postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-35/09 z dnia 24 lipca 2004 roku i w § 2010 zwiększamy o kwotę 7.836 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-37/09, z dnia 30 lipca 2009 r.,
o w rozdz.  85219 § 2030, zwiększenia dokonujemy o kwotę 2.540 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie  zadania wynikającego  z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2008 roku Nr 115, poz. 728), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
o  w rozdz. 85295 § 2030, zwiększenia dokonujemy o kwotę 44.120 zł. na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 
 
Po stronie wydatków
 
- w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdz. 60016 zmian dokonujemy w oparciu o przyznaną dotację w wysokości 70.800 zł na § 6050 z przeznaczeniem na realizację inwestycji wykazanej w załączniku  Nr 3 i 4 pn. „Budowa drogi gminnej Wola Dziankowska-Dziankowo”. Ponadto zmniejszamy wydatek inwestycyjny środków własnych § 6059 z zadania inwestycyjnego  pn. „Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kuj.”, zmniejszając o kwotę 100.000 zł,
 
- w dziale 700  „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70001, o kwotę 75.000 zł i w dziale 900 „Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90001 o kwotę 45.000 zł. zwiększamy § 2650 dotację przedmiotową  do ZGKiM w Lubieniu Kuj. Zwiększenia dotacji dokonujemy w oparciu o wniosek kierownika o przyznanie jednorazowej dotacji która przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z zaopatrzeniem ludności gminy w wodę do picia oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji miejskiej i eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków,
 
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdz. 75023 zwiększamy §§ zakup usług zdrowotnych w związku z ciągłym zatrudnieniem pracowników robót publicznych oraz zwiększamy koszty podróży służbowych,
 
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”, w rozdz. 75412 zwiększamy wydatki zakupu materiałów i zakupu energii elektrycznej,
 
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększeń na kwotę 264 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Pozostałych zmian dokonuje się w ramach posiadanych środków,
o       w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zabezpiecza się środki na podróże służbowe. Reforma oświaty powoduje zwiększoną liczbę narad i konsultacji organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Ponadto zwiększamy środki na zakup usług dostępu do sieci INTERNET,
o       w rozdz. 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” dokonuje się przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na doskonalenia nauczycieli związane z potrzebami szkoły w której są zatrudnieni,
o       w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zabezpiecza się środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Środki te pochodzą z dotacji w wysokości 264 zł, oraz własne w kwocie 686 zł. Ponadto zmniejszy wydatki § 6050 opisane po stronie dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego”,
 
-         w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększeń dokonujemy w oparciu o przyznane dotacje celowe opisane po stronie dochodów,
 
-         w dziale 854  „Edukacyjna opieka wychowawcza”- dokonuje się zwiększeń na kwotę 22.888 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”,
 
-          w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdz. 90015 zwiększeń dokonujemy na zakup energii elektrycznej gdyż na etapie planowania nie przewidziano takiego wzrostu energii,
 
-         w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, dokonujemy przeniesień w dziale celem zmiany wynagrodzenia ratownika na miejscowym kąpielisku.
 
 
W związku z poważnymi zmianami ulegają zmianie załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t. w 2009 roku”, „Dotacje przedmiotowe w 2009 roku” załącznik Nr 6 i załącznik Nr 7  „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok”.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (13 sierpnia 2009, 21:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1131