Uchwała nr XXVII/117/2008 RMz dnia 19 grudnia 2008w sprawie budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2009.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317)

Uchwała nr XXVII/117/2008
RM
z dnia 19 grudnia 2008


w sprawie budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 18.126.000 zł, z tego:
1)      dochody bieżące w kwocie                                                                   17.190.400 zł;
2)      dochody majątkowe w kwocie                                                          935.600 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2.655.100 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6;
2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
3)      dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości  19.740.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)      wydatki bieżące w wysokości  14.875.600 zł, w tym na:
a)      wynagrodzenia 6.046.440 zł,
b)      pochodne od wynagrodzeń 1.124.219 zł,
c)      dotacje 520.000 zł,
d)      wydatki na obsługę długu 23.323 zł;
2)      wydatki majątkowe w wysokości       4.865.000 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę w 2009 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.655.100 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6;
2)      wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 550.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 61.000 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 61.000 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.614.600 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)      nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.110.600 zł;
2)      wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy w wysokości 504.000 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 9.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1)        ogólną w wysokości                                     180.000 zł;
2)      celową w wysokości                                                               40.000 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                  40.000 zł.
§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 7. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 295.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 8. Ustala się plan dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
1)      przychody w wysokości       1.443.462 zł;
2)      wydatki w wysokości       1.443.462 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1)      przychody w wysokości   8.200 zł;
2)      wydatki w wysokości       12.106 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł,
z tego na:
1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu            1.000.000 zł;
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3.
2)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4;
3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem  zmian kwot wydatków majątkowych;
3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian wydatków majątkowych;
4)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
5)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 14. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
§ 15. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 w wysokości 200.000 zł, z tego:
1)      gwarancji do kwoty       100.000 zł;
2)      poręczeń do kwoty               100.000 zł.
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Burmistrza do wysokości 100.000 zł.
§ 16. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 17. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 18. Zobowiązuje się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

załączniki (209kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (26 grudnia 2008, 12:10:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1503