Uchwała nr XXVII/119/2008RMz dnia 19 grudnia 2008w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317)

Uchwała nr XXVII/119/2008
RM
z dnia 19 grudnia 2008


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317)


uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.1. W uchwale Nr XVII/68/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku zmienianej:
Uchwałą Rady Miejskiej:
–        Nr XX/79/2008 z dnia 20 marca 2008 roku
–        Nr XXI/84/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
–        Nr XXII/88/2008 z dnia 23 maja 2008 roku
–        Nr XXIII/94/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku
–        Nr XXIV/97/2008 z dnia 30 września 2008 roku
–        Nr XXVI/105/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku
Zarządzeniem Burmistrza:
–        Nr 2/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku
–        Nr 28/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku
–        Nr 41/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku
wprowadza się następujące zmiany:
 
2.  § 1.1.2. otrzymuje brzmienie:
ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości:
 
1)      DOCHODY                     17.749.871 zł
zastępuje się wyrażeniem        17.856.484 zł
w tym:
              dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
              rządowej i innych zadań zleconych na kwotę      4.841.124 zł
              zastępuje się wyrażeniem                               4.831.524 zł
 

§ 1.1.3. otrzymuje brzmienie:  ustala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości:
 
1)      WYDATKI                              19.466.191 zł
zastępuje się wyrażeniem                19.572.804 zł
w tym:
–        wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
          rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę                4.841.124 zł
        zastępuje się  wyrażeniem                                                        4.831.524 zł
                                                           
2)      W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a)      wydatki bieżące w wysokości                                15.959.986 zł
         zastępuje się wyrażeniem                                   16.063.099 zł
    w tym:
–      wynagrodzenia osobowe w kwocie (§ 4010, 4040, 4100, 4170)      5.515.781 zł
        zastępuje się wyrażeniem                                                        5.537.461 zł
–      pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)                                                    998.681 zł zastępuje się wyrażeniem   1.000.681 zł                             
b)      wydatki majątkowe w wysokości           3.506.205 zł
     zastępuje się wyrażeniem                       3.509.705 zł
 
 
§ 2.1.  § 11 otrzymuje brzmienie:
zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska na 2008 rok.
przychody w kwocie                               12.500 zł
- zastępuje się wyrażeniem                     4.000 zł
 
wydatki w kwocie                                         30.000 zł
- zastępuje się wyrażeniem                          19.567 zł
 
2. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, plan przychodów Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

załączniki (39kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (26 grudnia 2008, 12:05:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177