Uchwała nr XXVII/118/2008RMz dnia 19 grudnia 2008w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego.Na podstawie art. 174 ust. 4 i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

Uchwała nr XXVII/118/2008
RM
z dnia 19 grudnia 2008


w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 174 ust. 4 i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim, działającego jako zakład budżetowy, w wysokości:
1)produkcja wody i utrzymanie sieci wodociągowej              - dotacja do 1 m³ 0,08 zł;
2)utrzymanie sieci komunalnej i oczyszczalni ścieków         - dotacja do 1 m³ 0,50 zł;
3)utrzymanie wysypiska nieczystości stałych       - dotacja do 1 tony odpadów 175,22 zł;
4)utrzymanie mieszkań komunalnych               - dotacja do 1 m² 13,32 zł;
5)utrzymanie szaletu                                      - dotacja do 1 m² 394,41 zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2008 roku
 
Przyjmując stawki jednostkowe w przedstawionej uchwale w budżecie zabezpieczono dotację w zakresie limitów:
 

1.Produkcji i dostarczania wody

- utrzymanie sieci wodociągowej
157.500 m³ x 0,08 zł = 12.600 zł
 

2.Odbiór i oczyszczanie ścieków

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
153.760 m³ x 0,50 zł = 76.880 zł
 
3.Utrzymanie wysypiska nieczystości stałych do 1 tony odpadów
100 t x 175,22 zł  = 17.522 zł
 
4.Utrzymanie mieszkań komunalnych 3.363,2 m² x 13,32 zł = 44.798 zł
 

5.Utrzymanie szaletu   71,50 m² x 394,41 zł = 28.200 zł
 
                                         __________________________________
 
                   RAZEM  DOTACJA          -       180.000 zł

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (26 grudnia 2008, 11:58:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1436