Uchwała nr XXVII/125/2008RMz dnia 19 grudnia 2008w sprawie rozpatrzenia skargi Grzegorza Bukowskiego na bezczynność Burmistrza Lubienia Kujawskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

Uchwała nr XXVII/125/2008
RM
z dnia 19 grudnia 2008


w sprawie rozpatrzenia skargi Grzegorza Bukowskiego na bezczynność Burmistrza Lubienia Kujawskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uznać skargę Pana Grzegorza Bukowskiego  z dnia 21 października 2008r. na bezczynność Burmistrza Lubienia Kujawskiego za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały.
 
§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim do przekazania Panu Grzegorzowi Bukowskiemu treści uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.  
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
Skargę wniesioną przez Pana Grzegorza Bukowskiego na bezczynność Burmistrza Lubienia Kujawskiego rozpatrzyła Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 10 listopada 2008r., stwierdzając, że skarga ta nie jest zasadna.
Ze skargi jak również z pism Pana Grzegorza Bukowskiego kierowanych do Burmistrza Lubienia Kujawskiego (pismo z dnia 19 czerwca 2008r. i 19 sierpnia 2008r., na które udzielona została w dniu 4 lipca 2008r. odpowiedź przez Burmistrza) wynika roszczenie dotyczące realizacji budowy drogi w Golach od skrzyżowania z drogą gminną Nr 191426C Holendry – Stróże do działki Nr 152 w obrębie Gole. Brak budowy takiego odcinka drogi w Golach Pan Grzegorz Bukowski poczytuje jako bezczynność Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
Sprawy z zakresu gminnych dróg są – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – sprawami wchodzącymi w zakres zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, a nie sprawami indywidualnymi z zakresu administracji publicznej, z przypisanymi osobom uprawnieniami, z których mogliby wywodzić roszczenia.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności jest zadaniem własnym Gminy, w realizacji którego zaangażowane są organy Gminy, w tym Rada, która w podejmowanych uchwałach decyduje – w oparciu o możliwości finansowe Gminy – o ilości, miejscu i czasie realizowanych inwestycji. Ze stanu faktycznego wynika, że podejmowane są liczne inwestycje w zakresie remontów, przebudowy i budowy dróg. Ich realizacja nie tylko nie potwierdza bezczynności w tym zakresie, ale wskazuje na duże zaangażowanie w celu zaspokojenia licznych potrzeb. Wymaga to jednak wieloletniego wysiłku.
Opracowana dokumentacja projektu budowlanego z dnia 15 lipca 2007r. przebudowy przedmiotowej drogi gminnej 191457C Gole obejmowała jej kilometrowy odcinek od 0+000 km do 1+000 km, czyli do skrzyżowania z drogą gminną 191426C  Holendry – Stróże. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim w dniu 20 grudnia 2007r. podjęła uchwałę Nr XVII/68/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kuj. na rok 2008, zapewniając w niej środki finansowe na przebudowe tej drogi zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania tej uchwały zobowiązany został Burmistrz Lubienia Kujawskiego. Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z projektem budowlanym w zakresie środków określonych uchwałą budżetową.
Spostrzec przy tym należy, że przebudowa drogi na odcinku wskazanym przez Pana Grzegorza Bukowskiego możliwa byłaby po uznaniu tego za celowe przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim, po uprzednim uregulowaniu spraw własnościowych, których aktualny stan uniemożliwia jej przebudowę.
Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną. 
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (24 grudnia 2008, 09:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1224