Uchwała nr XXVII/124/2008RMz dnia 19 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz ich składów osobowych.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z § 71 Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 55, poz. 874)

Uchwała nr XXVII/124/2008
RM
z dnia 19 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz ich składów osobowych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z § 71 Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 55, poz. 874)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz ich składów osobowych § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:
1)     Fudała Eliza – przewodniczący;
2)     Gientka Mieczysław – zastępca przewodniczącego;
3)     Sierakowski Andrzej – członek;
4)     Wojciechowska Elżbieta – członek;
5)     Koralewski Jan – członek.”.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

UZADADNIENIE
 
Z przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wynika, że Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy, natomiast § 71 Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 55, poz. 874) stanowi, że Pracami Komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego Komisji, wybrany przez członków danej komisji.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dokonała nowego wyboru Przewodniczącego, wobec czego zachodzi potrzeba odzwierciedlenia tego w stosownej uchwale tj. poprzez zmianą § 2 ust. 1 uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej oraz ich składów osobowych.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (24 grudnia 2008, 09:34:30)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (26 grudnia 2008, 12:16:23)
Zmieniono: poprawiono numer uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1344