Uchwała nr XXVII/123/2008RMz dnia 19 grudnia 2008w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 214, poz. 1349)

Uchwała nr XXVII/123/2008
RM
z dnia 19 grudnia 2008


w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 214, poz. 1349)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Gmina Lubień Kujawski przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki jako członek zwyczajny na czas umożliwiający realizację zobowiązań zaciągniętych przez Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
§ 2. Gmina zobowiązuje się do wypełniania wszystkich zapisów określonych w Statucie.
§ 3. Udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lubień Kujawski w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/100/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubień Kujawski do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

UZASADNIENIE  
 
 
Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki jest stowarzyszeniem działającym na terenie powiatu włocławskiego, obejmującym dorzecze Zgłowiączki. Ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania, prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności stowarzyszenia.
Działalność Stowarzyszenia wpisuje się w ramy prawne pozyskiwania środków pomocowych w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 660).
W dniu 30 września 2008 r. Rada Miejska W Lubieniu Kujawskim podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lubień Kujawski do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Podobne uchwały podjęte zostały przez inne Gminy Powiatu Włocławskiego. W trakcie kontaktów władz Stowarzyszenia z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stwierdzono, że w zapisach stosownej uchwały, powinny znaleźć się wyrażenia rozszerzające podstawę uchwały o przepisy ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz inne pozwalające w sposób nie budzący żadnych wątpliwości na pozyskanie i właściwe rozliczenie środków pomocowych. Najprostszym sposobem jest podjęcie nowej uchwały w tej sprawie z jednoczesnym stwierdzeniem utraty poprzedniej uchwały.
Przystąpienie przez Gminę Lubień Kujawski do Stowarzyszenia pociąga za sobą skutki finansowe z budżetu gminy, w tym związane z wniesieniem wkładu finansowego w wysokości 5500,- zł na realizację jego celów statutowych.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (24 grudnia 2008, 09:33:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1536