NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/121/2008RMz dnia 19 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Kaliska.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

Uchwała nr XXVII/121/2008
RM
z dnia 19 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Kaliska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości we wsi Kaliska § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych we wsi Kaliska, oznaczonych jako: działka Nr 40/23 o powierzchni 0,0725 ha, działka Nr 40/24  o powierzchni 0,1653 ha oraz działka Nr 48/22 o powierzchni 0,1400 ha, dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 43516.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

UZADADNIENIE
 
Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Kaliska oznaczona numerem ewidencyjnym działki 40/22 o powierzchni 0,2378, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga Wieczysta Nr KW 43513 wskutek podziału geodezyjnego otrzymała nowe numery: 40/23 i 40/24.
W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim stosownej uchwały, która umożliwi Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego wykonanie uchwały Nr V/25/2007 tj. dokonanie czynności związanych ze zbyciem przedmiotowych nieruchomości. Zbycie tych nieruchomości nastąpiłoby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
            Podjęcie uchwały i jej realizacja skutkować będzie zwiększeniem dochodów w budżecie Gminy.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (24 grudnia 2008, 09:28:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1690