Uchwała nr XXVI/116/08RMz dnia 1 grudnia 2008w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015)

Uchwała nr XXVI/116/08
RM
z dnia 1 grudnia 2008


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski wysokość ekwiwalentu pieniężnego w kwocie 10,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubień Kujawski.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 
 
 

UZASADNIENIE
 
 
Uchwalona w dniu 24 sierpnia 1991 r. ustawa o ochronie przeciwpożarowej od początku stanowiła, że członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
Ustawa ta nie precyzowała jednak do kogo należeć ma ustalanie wysokości tego ekwiwalentu. Mocą ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1015) art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej otrzymały nowe brzmienie, w którym między innymi:
-         uwzględniono wśród szkoleń pożarniczych, uprawniających do otrzymania ekwiwalentu, szkolenia pożarnicze organizowane przez gminę,
-         określono, że wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały,
-         zapisano, że ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.
 
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim stosownej uchwały w tej sprawie. Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 wysokość tego ekwiwalentu nie powinna przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, tj. 16,96 zł za godzinę (zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r. –  M.P. Nr 87, poz. 769).
Podjęcie uchwały nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Gminy Lubień Kujawski.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (24 grudnia 2008, 09:25:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1485