NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/115/08RMz dnia 1 grudnia 2008w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliskach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

Uchwała nr XXVI/115/08
RM
z dnia 1 grudnia 2008


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliskach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej we wsi Kaliska, oznaczonej jako działka Nr 232/65 o powierzchni 9,7531 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr KW 62016.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

UZADADNIENIE
 
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, jak również, w przypadku braku uchwały rady gminy określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, wyrażanie zgody dla wójta na dokonywanie czynności z tym związanych.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona we wsi Kaliska i oznaczona jako działka Nr 232/65 o powierzchni 9,7531 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr KW 62016) stanowi własność Gminy Lubień Kujawski, jako część terenu po dawnym lotnisku. Teren ten objęty jest projektem utworzenia Parku przemysłowego na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje).
W ostatnim czasie Bio Future Sp. z o. o. wyraziła chęć nabycia działki 10 ha w celu budowy zakładu produkcji granulatu (peletów) ze słomy.
Oferta Firmy Bio Future jest spójna z założeniami rozwoju Gminy Lubień Kujawski i realizacją projektu parku przemysłowego, stąd uzasadnione są działania w celu umożliwienia nabycia potencjalnym inwestorom odpowiednich nieruchomości gruntowych. Ze względu na wyżej przytoczone przepisy istnieje potrzeba podjęcia przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim stosownej uchwały w tej sprawie, która umożliwi Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego na dokonywanie czynności związanych ze sprzedażą wymienionej nieruchomości.
Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpiłaby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
Podjęcie uchwały i jej realizacja skutkować będzie zwiększeniem dochodów w budżecie Gminy.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (24 grudnia 2008, 09:22:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1740