Uchwała nr XXVI/114/08RMz dnia 1 grudnia 2008w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717)

Uchwała nr XXVI/114/08
RM
z dnia 1 grudnia 2008


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Cenę skupu żyta, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lubień Kujawski na 2009 rok, obniża się z kwoty 55,80 zł do kwoty 24,80 zł za 1 q.
§ 2. 1. Wzory odpowiednich formularzy deklaracji, informacji i danych w sprawach dotyczących podatku rolnego określa uchwała Nr XX/113/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych, dane o nieruchomości, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach leśnych, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości dane o zwolnieniach ulgach podatkowych w podatku rolnym, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 127, poz. 2327).
2. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa określa uchwała Nr XXIV/91/96 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmieniona uchwałami: Nr XIX/108/2000 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 3 października 2000, Nr XXI/117/2000 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2000 r. i Nr XXI/121/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 11, poz. 169).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
 
Przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym uzależniają wysokość podatku rolnego od średniej ceny skupu żyta, stanowiąc jednocześnie, że rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu określonych na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W komunikacie z dnia 17 października 2008 r. ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wyniosła 55,80 zł za 1dt (za 1 q).
Uznając potrzebę zmniejszenia ciężaru powinności świadczonych przez rolników, ze względu na trudną ich sytuację ekonomiczną, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim stosownej uchwały w proponowanym brzmieniu, uwzględniającym obniżenie przedmiotowej kwoty skupu do 24,80 zł za 1 q.
Podjęcie uchwały spowoduje obniżenie podstawy wysokości podatku rolnego na 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 o 17,3%, a w porównaniu z wielkością wskazaną w przywołanym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. o 55,6%.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (24 grudnia 2008, 09:21:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2056