Uchwała nr XXV/112/2008RMz dnia 14 listopada 2008w sprawie wysokości diet przysługujących RadnymNa podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) ) oraz § 15 ust. 4, 5 i 8 Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 55, poz. 874)

Uchwała nr XXV/112/2008
RM
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie wysokości diet przysługujących Radnym

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) ) oraz § 15 ust. 4, 5 i 8 Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 55, poz. 874)


uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Ustala się diety dla Radnych w wysokości:
-          150,00 zł za każde posiedzenie Sesji i Komisji Rady dla Radnych obecnych na posiedzeniach,
-          180,00 zł dla Przewodniczących Komisji prowadzących obrady Komisji,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla:
-          Przewodniczącego Rady w wysokości 900,00 zł,
-          Wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 450,00 zł.
§ 2. Tracą moc:
-          uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: wysokości diet dla Radnych,
-          uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

UZASADNIENIE
 
Z treści przepisu art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, iż radnemu przysługują diety na zasadach ustalonych przez radę gminy. Aktualnie wysokość diet dla Radnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim określona jest uchwałą Nr II/8/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. i wynosi odpowiednio 100 i 130 zł. Natomiast zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady została określona uchwałą Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie: ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i wynosi odpowiednio 760 i 380 złotych.
Na posiedzeniu XXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim dnia 30 września 2008 roku Radni złożyli na ręce Przewodniczącego Rady wniosek formalny w sprawie podwyższenia wysokości diet za udział w Sesji oraz posiedzeniu Komisji Rady, w którym zaproponowali wysokość diet. W uzasadnieniu podano wzrastające koszty artykułów, w szczególności paliwa, a także odniesienie do uregulowań w sąsiednich jednostkach samorządu terytorialnego.
Mając na względzie, że kompetencja określania wysokości diet dla Radnych Gminy Lubień Kujawski przynależy Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, zasadnym jest rozpatrzenie projektu tej uchwały przez Radę. Przy tak ustalonej wysokości mają odzwierciedlenie przepisy dotyczące wysokości oraz funkcji pełnionych przez radnego. Przyjęcie nowej regulacji w tym zakresie powinno być połączone z wyeliminowaniem z obrotu prawnego dotychczasowych przepisów, co znajduje swój wyraz w brzmieniu § 2.
Podjęcie uchwały skutkować będzie wzrostem wydatków z budżetu Gminy.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (20 listopada 2008, 00:12:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1794