Uchwała nr XXV/ 108/2008RMz dnia 14 listopada 2008w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850)

Uchwała nr XXV/ 108/2008
RM
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850)


uchwala się, co następuje:
           
§ 1. Upoważnić Panią Grażynę Ziemską Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (20 listopada 2008, 00:07:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1678