Uchwała nr XXV/106/2008RMz dnia 14 listopada 2008w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24 – 232/54 oraz fragmentem działki 232/61.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880)

Uchwała nr XXV/106/2008
RM
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24 – 232/54 oraz fragmentem działki 232/61.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880)


uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24 – 232/54 oraz fragmentem działki 232/61.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, jest w części zmianą planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr X/56/03 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 30 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 110, poz. 1534).
3. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Przedmiotem planu, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego obszaru, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski przyjętego uchwałą Nr XXIX/157/02 Rady Miasta w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 lutego 2002 r.
2. W planie miejscowym, poza elementami przypisanymi art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określić należy również inne warunki i zasady w zależności od potrzeb.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 

 

załącznik (3841kB) word


UZASADNIENIE
 
W związku z koniecznością dostosowania dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego do aktualnych potrzeb właścicieli nieruchomości przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w § 1 uchwały.
Planowane przeznaczenie terenów pod funkcje mieszkaniową zostanie wprowadzone w obszar Gminy Lubień Kujawski zgodnie z wszelkimi wymogami wynikającymi z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody i ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Lokalizacja wybranych terenów o planowanych funkcjach nie koliduje z innymi zamierzeniami i jest spójna z opracowanym STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI, przyjętym uchwałą Nr XXIX/157/02 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 21 lutego 2002 roku.
Uregulowania prawne związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłyną na poprawę warunków społecznych i gospodarczych, poprzez stworzenie praktycznych możliwości realizacji budownictwa mieszkalnego dla mieszkańców miasta oraz innych osób zainteresowanych zamieszkaniem w Lubieniu Kujawskim.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, Burmistrz  Lubienia Kujawskiego uznał za uzasadnione przedstawienie Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego w uchwale.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (20 listopada 2008, 00:06:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1971