Uchwała nr XXV/107/2008RMz dnia 14 listopada 2008w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013.

Uchwała nr XXV/107/2008
RM
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z  art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz. 1056), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu a także w zakresie przeciwdziałania narkomanii częścią Strategii, o której mowa w ust. 1, są odpowiednio: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalane w drodze odrębnych uchwał.
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim, z mocy przepisu art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, koordynuje realizację Strategii, o której mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

załącznik nr 1 (392kB) word

 


UZASADNIENIE
 
Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi opracowanie i realizacja gminnej strategii  rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Przedstawiony w załączeniu do niniejszej uchwały dokument jest wypełnieniem obowiązku opracowania strategii. Koordynacja realizacji Strategii z mocy prawa (art. 110 ust. 4 tej ustawy) przypisana jest Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Częścią Strategii są również programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalane – zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) – w drodze odrębnych uchwał.
Cele i proces opracowania Strategii szczegółowo opisane zostały w załączonym dokumencie.
Kompetencja uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lubień Kujawski przynależy Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, co wraz powyższym kontekstem prawnym w pełni uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (20 listopada 2008, 00:01:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1668