Uchwała nr XXV/104/08RMz dnia 14 listopada 2008w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 8, art. 10 ust. 1-3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz. 692)

Uchwała nr XXV/104/08
RM
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 8, art. 10 ust. 1-3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz. 692)


uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. Określa się na 2009 rok od środków transportowych stawki podatku w wysokości:
1)      od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                   -   371,00 zł,
b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                              -   583,00 zł,
c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                      -   848,00 zł;
2)      od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)      o liczbie osi – dwie:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 13 ton       - 1.113,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż 14 ton       - 1.166,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 14 ton a mniej niż 15 ton       - 1.272,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 15 ton                         - 1.590,00 zł,
b)      o liczbie osi – trzy:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 17 ton       - 1.484,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 17 ton a mniej niż 19 ton       - 1.537,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 19 ton a mniej  niż 21 ton       - 1.590,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 21 ton a mniej  iż 23 tony       - 1.643,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 23 tony a mniej niż 25 ton       - 1.696,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 25 ton                                        - 1.696,00 zł,
c)      o liczbie osi – cztery i więcej:
-          równej lub wyższej  niż 12 ton a mniej niż 25 ton       - 1.643,00 zł,
-          równej lub wyższej  niż 25 ton a mniej niż 27 ton       - 1.696,00 zł,
-          równej lub wyższej  niż 27 ton a mniej niż 29 ton       - 1.749,00 zł,
-          równej lub wyższej  niż 29 ton a mniej niż 31 ton       - 1.855,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 31 ton                                       - 1.908,00 zł;
 
3)      od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)      o liczbie osi – dwie:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 13 ton       - 1.113,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż 14 ton       - 1.166,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 14 ton a mniej niż 15 ton       - 1.272,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 15 ton                                       - 1.590,00 zł,
b)      o liczbie osi – trzy:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 17 ton       - 1.537,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 17 ton a mniej niż 19 ton       - 1.590,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 19 ton a mniej niż 21 ton       - 1.643,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 21 ton a mniej niż 23 tony       - 1.696,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 23 tony a mniej niż 25 ton       - 1.908,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 25 ton                         - 1.908,00 zł,
c)      o liczbie osi – cztery i więcej:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton       - 1.696,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 27 ton       - 1.908,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton       - 2.332,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 29 ton a mniej niż 31 ton       - 2.600,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 31 ton                         - 2.600,00 zł;
4)      od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)      od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                                         -    530,00 zł,
b)      od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                                    -    848,00 zł,
c)      od 9 ton i poniżej 12 ton                                                 - 1.060,00 zł;
5)      od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
a)      o liczbie osi – dwie:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton       - 1.060,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton       - 1.378,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton       - 1.590,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 31 ton                         - 1.696,00 zł,
b)      o liczbie osi – trzy:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 40 ton       - 1.802,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 40 ton                         - 2.120,00 zł;
6)      od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)      o liczbie osi – dwie:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton       - 1.060,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton       - 1.378,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 31 ton       - 1.590,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 31 ton                         - 2.053,00 zł,
b)      o liczbie osi – trzy:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 40 ton       - 1.826,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 40 ton                         - 2.655,00 zł;
7)      od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:       - 1.060,00 zł;
8)      od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a)      o liczbie osi – jeden:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton       -    848,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton       - 1.060,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 25 ton                         - 1.272,00 zł,
b)      o liczbie osi – dwie:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 28 ton        - 1.060,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 tony       - 1.272,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż 38 ton       - 1.378,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 38 ton                         - 1.590,00 zł,
c)      o liczbie osi – trzy:
-          równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton       - 1.272,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 38 ton                         - 1.590,00 zł;
9)      od przyczepy lub naczepy z innym zawieszeniem osi jezdnej o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
a)      o liczbie osi – jeden:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton       -    848,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton       - 1.060,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 25 ton                         - 1.272,00 zł,
b)      o liczbie osi – dwie:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 28 ton       - 1.166,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 tony       - 1.272,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż 38 ton       - 1.378,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 38 ton                         - 1.802,00 zł,
c)      o liczbie osi – trzy:
-          równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton       - 1.272,00 zł,
-          równej lub wyższej niż 38 ton                         - 1.590,00 zł;
10)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)      mniej niż 30 miejsc                                                              -    954,00 zł,
b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc                                     - 1.060,00 zł.
 
§ 2. 1. Od środków transportowych, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku na 2009 rok zwiększa się i określa w wysokości:
1)      od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 ton                                                             -    424,00 zł,
b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton                                                    -    636,00 zł,
c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                     -    954,00 zł;
2)      od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)      od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                                             -    583,00 zł,
b)      od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                                    -    954,00 zł,
c)      od 9 ton i poniżej 12 ton                                                 - 1.166,00 zł;
3)      od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:       - 1.166,00 zł;
4)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)      mniej niż 30 miejsc                                                             - 1.060,00 zł,
b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc                                     - 1.166,00 zł.
2. Od środków transportowych, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, posiadających katalizatory stawki podatku na 2009 rok zmniejsza się i określa się w wysokości:
1)      od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 ton                                                             -    318,00 zł,
b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                              -    530,00 zł,
c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                     -    742,00 zł;
2)      od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)      od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                                             -    477,00 zł,
b)      od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                                    -    742,00 zł,
c)      od 9 ton i poniżej 12 ton                                                 -    954,00 zł;
3)      od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:       -    954,00 zł;
4)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
c)      mniej niż 30 miejsc                                                             -    848,00 zł,
d)      równej lub wyższej niż 30 miejsc                                     -    954,00 zł.
§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych na 2009 rok pojazdy stanowiące własność komunalną z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

UZASADNIENIE
 
Mając na uwadze potrzebę działań zmierzających do takiego określenia dochodów, aby budżet Gminy był jak najbardziej zrównoważony, w projekcie uchwały przedstawione zostały wielkości stawek podatku od środków transportowych, które zdają się zapewnić osiągnięcie tego celu, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Gminy oraz potrzeb w jej rozwoju.
Kompetencje stanowienia w sprawach podatków od środków transportowych przypisane są radzie gminy, stad istnieje zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (19 listopada 2008, 23:58:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447