Uchwała nr XXV/103/08RMz dnia 14 listopada 2008w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz obwieszenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531)

Uchwała nr XXV/103/08
RM
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz obwieszenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na 2009 r. w następujących wysokościach:
1)      od gruntów:
a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,67 zł od 1m2  powierzchni,
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c)      zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1m2 powierzchni,
d)      letniskowych – 0,37 zł od 1m2 powierzchni,
e)      pozostałych – 0,09 zł od 1m2 powierzchni;
2)      od budynków lub ich części:
a)      mieszkalnych – 0,39 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e)      letniskowych – 6,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
f)        pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,03 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3)      od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Wzory odpowiednich formularzy deklaracji, informacji i danych w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości określa uchwała Nr XX/113/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych, dane o nieruchomości, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach leśnych, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości dane o zwolnieniach ulgach podatkowych w podatku rolnym, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 127, poz. 2327).
2. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa określa uchwała Nr XXIV/91/96 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmieniona uchwałami: Nr XIX/108/2000 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 3 października 2000, Nr XXI/117/2000 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2000 r. i Nr XXI/121/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 11, poz. 169).
§ 3. Zwalnia się w 2009 r. z podatku od nieruchomości:
1)      budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkaniowe;
2)      budowle, budynki i grunty: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hydranty, studnie oraz związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykorzystywanych na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy;
3)      budynki pozostałe z części powyżej 10 m2 powierzchni użytkowej, użytkowane przez emerytów i rencistów;
4)      grunty pozostałe z części powyżej 500 m2 powierzchni będące własnością lub w samoistnym posiadaniu, użytkowane przez emerytów i rencistów;
5)      nieruchomości zajęte na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez jednostki lub podmioty do tego powołane.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
 
Mając na uwadze potrzebę działań zmierzających do takiego określenia dochodów, aby budżet Gminy był jak najbardziej zrównoważony, w projekcie uchwały przedstawione zostały wielkości stawek podatku od nieruchomości oraz określone dodatkowe zwolnienia przedmiotowe, które zdają się zapewnić osiągnięcie tego celu, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Gminy oraz potrzeb w jej rozwoju.
Kompetencje stanowienia w sprawach podatków od nieruchomości przypisane są radzie gminy, stad istnieje zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (19 listopada 2008, 23:56:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1361