Uchwała nr XXIV/99/2008RMz dnia 30 września 2008w sprawie zwolnienia od opłat zgłoszeń dotyczących zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/99/2008
RM
z dnia 30 września 2008


w sprawie zwolnienia od opłat zgłoszeń dotyczących zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zwalnia się z opłaty zgłoszenie, dotyczące zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zmiany kodów PKD zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), dokonane w terminie do 31 grudnia 2009 r.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/91/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78, poz. 1330).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

UZASADNIENIE
 
 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz.1885) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do przekodowania do 31 grudnia 2009 roku wpisów zgodnie z PKD 2007.
Obecnie na mocy przepisu art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 50 złotych.
Zmiana kodów PKD 2004 na PKD 2007 nie jest zmianą zależną od przedsiębiorców, którzy w związku z tym, nie chcąc dokonywać opłaty, powstrzymują się przed zgłaszaniem zmian wpisów do ewidencji. Na podstawie wspomnianego wyżej art. 7a ust. 3 Rada Miejska może wprowadzić zwolnienie od tych opłat.
Podjęcie nowej uchwały będzie krokiem analogicznym do podjętej przez Radę uchwały Nr XVI/91/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kiedy to zostały wprowadzone kody PKD 2004. Uchwała z roku 2004 stała się już bezprzedmiotowa, gdyż dotyczyła zwolnień od zgłoszeń dokonywanych w 2004 r. Zasadnym zatem jest dokonanie stwierdzenia, że uchwała ta traci moc.
Zwolnienie przedsiębiorców od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji skutkować będzie ewentualnym uszczupleniem dochodów budżetu gminy o około 15.000 złotych.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (15 października 2008, 14:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1529