Uchwała nr XXIV/101/2008RMz dnia 30 września 2008ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2008/2009.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/101/2008
RM
z dnia 30 września 2008


ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2008/2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Lubień Kujawski zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w Mieście Lubień Kujawski w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2008/2009 powierzonych przez Powiat Włocławski.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do zawarcia z Powiatem Włocławskim porozumienia określającego  warunki przyjęcia zadań, o których mowa w § 1, w tym ich finansowania przez Powiat Włocławski.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 

UZASADNIENIE
 
Utrzymywanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lubień Kujawski, w tym zimowe ich odśnieżanie, należy do zadań powiatu włocławskiego i jest wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach. Corocznie w ramach zawieranych porozumień, część jego zadań przyjmowana jest przez lokalne samorządy, co usprawnia zimowe utrzymanie dróg na ich terenie. W ramach takich porozumień Gmina Lubień Kujawski przyjmowała zadania w ograniczonym zakresie dotyczącym zimowego utrzymania ulic leżących w Mieście Lubień Kujawski w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski.
Wobec przedłożonej przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku prośby o kontynuację takich działań, zasadnym jest rozpatrzenie przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim przedmiotowej uchwały, bowiem wyrażenie zgody na przyjmowanie zadań od innych jednostek samorządu terytorialnego należy do kompetencji organu stanowiącego.
Przyjęte zadania wymienione w uchwale finansowane byłyby przez Powiat Włocławski na zasadach określonych w porozumieniu.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (15 października 2008, 14:40:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1280