Uchwała nr XXIV/98/2008RMz dnia 30 września 2008zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2008.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 1, art. 41 ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/98/2008
RM
z dnia 30 września 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 1, art. 41 ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238), uchwala się, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 2 do PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA I GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI, przyjętego uchwałą Nr XXII/92/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2008, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 

Załącznik do
uchwały Nr XXIV/98/2008
Rady Miejskiej
w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 września 2008r.
 
 
 
PLAN WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 
 
Załącznik Nr 2
Plan wydatków na rok 2008
 
Lp.
Zadanie Paragraf Plan wydatków
1.
Wynagrodzenia pełnomocnika  4170 3000 zł
2.
Wyposażenie MKPiRA w materiały biurowe, zakup licencji i oprogramowania 4210 6000zł
3.
Punkty konsultacyjne - porady dla osób uzależnionych i ich rodzin  4300 12000zł
4.
Prenumerata czasopism, materiałów dydaktycznych, ulotek, książek, kaset, edukacja publiczna 4240 2000zł oraz 4210 9000zł
5.
Zimowy i letni wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 4300 4000zł
6.
Dofinansowanie do szkolnych programów profilaktycznych – konkursy, projekty oraz realizacja programów edukacyjnych : "Zachowaj Trzeźwy Umysł", spektakle profilaktyczne
4300 5000zł oraz 4210 10000zł
7.
Szkolenia członków komisji, nauczycieli, terapeutów 4300 1000zł
8.
Opłacenie biegłych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 4300 4000zł
9.
Prowadzenie grup socjoterapeutycznych  4300 1000zł
10.
Delegacje 4410 1000 zł
 
 
Razem 58000zł
 

UZASADNIENIE
 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego na podstawie art.  41 ust. 2 tejże ustawy corocznie przez Radę Gminy. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim w dniu 23 maja 2008 r. przyjęła taki program, określając w nim plan wydatków na te cele w 2008 r.
Z realizacji zadań w ramach przyjętego programu wynika, że zachodzi potrzeba urealnienia planu wydatków w poszczególnych paragrafach, którego rzeczywistych kwot na etapie wcześniejszego planowania nie można było przewidzieć. W planie wydatków proponuje się, określoną w załączniku do niniejszej uchwały, korektę wysokości kwot przypisanych poszczególnym zadaniom z jednoczesnym wyeliminowaniem pozycji dotyczącej lecznictwa odwykowego (implanty, farmakologiczne środki wspierające leczenie osób uzależnionych).
Podjęcie uchwały nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych. Plan wydatków zawiera się w pierwotnie określonej kwocie w wysokości 58000,- zł.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (15 października 2008, 14:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1503