Uchwała nr XXIV/97/2008RMz dnia 30 września 2008w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XXIV/97/2008
RM
z dnia 30 września 2008


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)Rada Miejska
uchwala co następuje;
 
 
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVII/68/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku zmienianej:
-        uchwałą Rady Miejskiej:
·         Nr XX/79/2008 z dnia 20 marca 2008 roku
·         Nr XXI/84/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
·         Nr XXII/88/2008 z dnia 23 maja 2008 roku
·         Nr XXIII/94/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku
-        zarządzeniem Burmistrza:
·        Nr 2/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku
·        Nr 28/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości;
 
 
1. DOCHODY                                                            16.299.716 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                        16.861.327 zł
   w tym:
              dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
              rządowej i innych zadań zleconych na kwotę                   3.889.759 zł
              - zastępuje się wyrażeniem                                          4.130.480 zł
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    § 2 ustala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości;
 
 
 
 
2. WYDATKI                                             17.676.716 zł
- zastępuje się wyrażeniem                        18.577.647 zł
   w tym:
              wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
              rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę       3.889.759 zł
              - zastępuje się  wyrażeniem                                           4.130.480 zł
                                                           
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się;
a)      wydatki bieżące w wysokości                                               14.600.716 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                         15.236.042 zł
   w tym:
   wynagrodzenia osobowe w kwocie (§ 4010, 4040, 4100, 4170)        5.296.269 zł
            - zastępuje się wyrażeniem                                               5.555.869 zł
               - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)                  1.076.569 zł                   - zastępuje się wyrażeniem                                                  1.093.169 zł                           
  b)  wydatki majątkowe w wysokości                                       3.076.000 zł
-    zastępuje się wyrażeniem                                                3.341.605 zł
 
3. DEFICYT BUDŻETOWY w wysokości                                             1.377.000 zł 
-   zastępuje się wyrażeniem                                                        1.716.320 zł
·         którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 1.007.275 zł
·      nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości        709.045 zł
 
 
 
Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zmianę przychodów i rozchodów budżetu.
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
załączniki (43kB) plik

 

 


 
U z a s a d n i e n i e do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.
z dnia 30 września 2008 roku
 
 
Kolejne zmiany w budżecie dokonujemy w oparciu o dochody własne i przesłane decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 
Po stronie dochodów:
 
§         w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
–        w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, w wysokości 320.890 zł zwiększamy ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży gruntów z terenów inwestycyjnych położonych w miejscowości Kaliska (lotnisko),
 
§         w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonujemy zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 rok (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 
§         w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększeń dokonujemy na kwotę 228.081 zł i tak:
–        w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększamy plan dotacji celowej o kwotę 9.095 zł, z tego: § 2010 zwiększamy o kwotę 4.395 zł, i tworzymy nowy § 6310 w wysokości 4.700 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378), (decyzja Nr WFB.I.3011-34/08 z dn. 6 sierpnia 2008 r.),
–        w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększamy plan dotacji celowej o kwotę 199.737 zł, z czego: § 2010 o kwotę 24.421 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych (decyzja Nr WFB.I.3011-33/08 z dn. 4 sierpnia 2008 r.) i § 2030 o kwotę 175.316 zł, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (decyzja Nr WFB.I.3011-36/08 z dn. 11 sierpnia 2008 r.),
–        w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, zwiększamy plan dotacji celowej o kwotę 19.249 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, (decyzja Nr WFB.I.3011/33/08 z dn. 4 sierpnia 2008 r.),  
 
▪       w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
–        w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, zwiększamy plan dotacji celowej § 2030 o kwotę 12.640 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (decyzja Nr WFB.I.3011-43 z dn.22 września 2008 r.).
Po stronie wydatków:
 
§         w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
–        w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.
-          „Wykonanie studni głębinowej w m. Kaliska gm. Lubień Kuj.” – kwota 15.000 zł,
-          „Remont i rozbudowa hydroforni w Nartach z ujęciem wody w Kaliskach” – kwota 10.000 zł,
-          „Budowa sieci wodociągowej” – kwota 80.000 zł,
 
§         w dziale 600 „Transport i łączność”
–        w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 226.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;
–        „Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kuj.” zwiększamy o kwotę 130.000 zł. Jest to kontynuacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji – uzbrojenie terenów inwestycyjnych”. Nazwa tego zadania uległa zmianie ze względu na zakwalifikowanie się inwestycji na liście Indykatywnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013,
–        „Nawierzchnia asfaltowa drogi w Kamiennej ” zwiększamy o kwotę 21.260 zł,
–        „Nawierzchnia asfaltowa drogi Gagowy Nowe” zwiększamy o kwotę 96.000 zł,
–        natomiast zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wiktorowo wykonanie nawierzchni asfaltowej” jest zakończone i zmniejszamy wydatki o kwotę 21.260 zł, zgodnie z poniesionymi kosztami zrealizowanej inwestycji.
 
▪  w dziale 750 „Administracja państwowa”
–        w rozdz.75022 „Rady gmin”, zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł,              z przeznaczeniem na zakup materiałów i oprogramowania wspierającego pracę biura Rady,
–        w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”, dokonujemy zwiększeń wydatków bieżących na kwotę 5.300 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i podróży służbowych.
 
▪  w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
–        w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, dokonujemy zwiększeń na kwotę 24.300 zł. O kwotę 8.000 zł, zwiększamy § 3030 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział  strażaków w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.  Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup usług remontowych i usług pozostałych (6.300 zł – dla OSP Lubień Kuj. za przebudowę sanitarki).
 
▪  w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”
–        w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst”, o kwotę 4.500 zł, zwiększamy wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu, zgodnie z kartami planowego rozliczania spłat po dokonaniu aktualizacji przez w /w Fundusz.
 
§         w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonujemy zwiększeń na kwotę 425.400 zł,         z tego:
–        w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zabezpiecza się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, oraz  wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Zakup energii, usług remontowych z uwzględnieniem remontu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kaliskach i Kłóbce. W rozdziale wprowadza się nowe § § 6050 i 6060 jako wydatki inwestycyjne. Na § 6050 zabezpieczamy środki w wysokości 17.000 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie projektu sali gimnastycznej w Kanibrodzie”. Paragraf 6060 to wydatek przeznaczony na zakup inwestycyjny pieców c.o. dla Szkoły Podstawowej w Kaliskach”,
–        w rozdz. 80104 „Przedszkola” zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe  wraz z pochodnymi. W przedszkolu dwóch pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, co powoduje konieczność zatrudniania na ich zastępstwo dodatkowych pracowników niezbędnych dla funkcjonowania placówki,
–        w rozdz. 80110 „Gimnazja” dokonuje się zwiększeń na wynagrodzenia osobowe oraz usługi remontowe jako partycypacja  w remontach wspólnych budynków ze szkołami podstawowymi,
–        w rozdz.80113 „Dowóz uczniów do szkół” dokonuje się zwiększeń na wynagrodzenia osobowe,
–        w rozdz.80148 „Stołówki szkolne” dokonuje się zwiększeń celem wykonania zaleceń „SANEPID-u „z przeznaczeniem na zakup chłodziarki oraz remontu systemu wentylacyjnego,
–        w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększeń na kwotę 100.000 zł tworząc nowy paragraf § 6050 z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego”,
 
▪  w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
-         w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zmian w planie wydatków dokonujemy w ramach działu.
 
▪  w dziale 852 „Pomoc społeczna”
W całym dziale 852 zmian dokonujemy w oparciu o przesłane decyzje przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zgodnie ze wskazaniem dotacji celowych opisanych po stronie dochodów, a ponadto;
–        w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, oprócz zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 3.550 zł, tworzymy nowy § 6060 z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup zestawu komputerowego” (5.545 zł),
–        w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, wydatki zwiększające budżet w rozdziale decyzją Wojewody to kwota 19.249 zł. Pozostałe zmiany wydatków w rozdziale dotyczą wydatków z czwartą cyfrą  (3) tj. dotacji celowych poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Zmian dokonujemy w  ramach wprowadzonych środków do budżetu na paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie z realizowanymi wydatkami zawartymi w programie.
 
§         w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonujemy zwiększeń na kwotę     22.240 zł. Środki te przeznaczone są:
–        w rozdz. 80415 „Pomoc materialna dla uczniów” - na realizację stypendiów naukowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy spełnili kryteria zawarte    w Uchwale Nr XXXII/179/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie lokalnego programu  wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Zwiększenia dotyczą środków własnych i zadań zleconych.
 
▪     w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększenia to kwota   60.000 zł.
- w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zwiększenia w wysokości
60.000 zł, dotyczą dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o które zwiększenie wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej Kierownik ZGKiM przedstawiając kalkulacje kosztów produkcji wody, odprowadzania ścieków za I półrocze 2008 roku.
 
▪  w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zmian dokonujemy po stronie wydatków inwestycyjnych, które dotyczą:
–        w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, zmniejszamy wydatki § 6050 o kwotę 306.940 zł, z realizacji zadania pn. „Moje Boisko Orlik –2012”,
–        w rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, zwiększamy wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa I etapu stadionu w Lubieniu Kuj” w wysokości 100.000 zł.
 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu uległ zmianie także Załącznik Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011”.
 
 
W załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku”, dokonujemy rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 339.320 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (10 października 2008, 13:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 758