Uchwała nr XXII/92/2008RMz dnia 23 maja 2008w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 1, art. 4¹ ust. 1, 2, 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Uchwała nr XXII/92/2008
RM
z dnia 23 maja 2008


w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 1, art. 4¹ ust. 1, 2, 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)


§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik (65kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (17 września 2008, 21:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1240