Uchwała nr XXIII/95/2008RMz dnia 16 lipca 2008w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).

Uchwała nr XXIII/95/2008
RM
z dnia 16 lipca 2008


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).


Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§ 1
Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie do kwoty 500.000 zł (Słownie: Pięćset tysięcy złotych 00/100) wobec Wykonawcy wyłonionego w procedurze postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Wola Dziankowska-Dziankowo”.
 
§ 2
Zobowiązanie określone w § 1 pokryte będzie z dochodów uzyskanych w 2009 r.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
 
 
Uzasadnienie (20kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Szymańska (28 lipca 2008, 09:41:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1580