Uchwała nr XXIII/94/2008RMz dnia 16 lipca 2008w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XXIII/94/2008
RM
z dnia 16 lipca 2008


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Rada Miejska
uchwala co następuje;
 
 
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVII/68/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku zmienianej:
-        uchwałą Rady Miejskiej:
·         Nr: XX/79/2008 z dnia 20 marca 2008 roku
·         Nr: XXI/84/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
·         Nr: XXII/88/2008 z dnia 23 maja 2008 roku
-        zarządzeniem Burmistrza:
·        Nr 2/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.
·        Nr: 28/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości;
 
 
1. DOCHODY                                                                                               16.088.916 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                                           16.299.716 zł
 
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    § 2 ustala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości;
 
 
 
2. WYDATKI                                                                                                17.465.916 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                                           17.676.716 zł
 
 
                                                           
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się;
a)      wydatki bieżące w wysokości                                                                 14.539.916 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                                           14.600.716 zł
   w tym:
   wynagrodzenia osobowe w kwocie (§ 4010, 4040, 4100, 4170)                          5.309.359 zł
  - zastępuje się wyrażeniem                                                                           5.296.269 zł
    - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)                                                  1.074.414 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                         1.076.569 zł
          
  b)  wydatki majątkowe w wysokości                                                                 2.926.000 zł
          -    zastępuje się wyrażeniem                                                                3.076.000 zł
 
 
 
 
Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (30kB) plik

metryczka


Opublikował: Magdalena Szymańska (28 lipca 2008, 09:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 898