Uchwała nr XXII/88/2008RMz dnia 23 maja 2008w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XXII/88/2008
RM
z dnia 23 maja 2008


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Rada Miejska
uchwala co następuje;
 
 
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVII/68/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 roku zmienianej:
-        uchwałą Rady Miejskiej:
·         Nr: XX/79/2008 z dnia 20 marca 2008 roku
·         Nr: XXI/84/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
-        zarządzeniem Burmistrza:
·        Nr 2/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości;
 
 
1. DOCHODY                                                                                          15.777.177 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                                      16.008.465 zł
   w tym:
             dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
             rządowej i innych zadań zleconych na kwotę                                    3.586.460 zł
              - zastępuje się wyrażeniem                                                          3.809.308 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    § 2 ustala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości;
 
 
 
2. WYDATKI                                                                                           16.027.177 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                                      17.385.465 zł
   w tym:
       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
       rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę                            3.586.460 zł
      - zastępuje się  wyrażeniem                                                                 3.809.308 zł
                                                           
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się;
a)      wydatki bieżące w wysokości                                                            14.126.177 zł
       - zastępuje się wyrażeniem                                                               14.459.465 zł
         w tym:
         wynagrodzenia osobowe w kwocie                                                       5.284.189 zł   
       - zastępuje się wyrażeniem                                                                 5.309.359 zł
               - pochodne od wynagrodzeń                                                        1.069.974 zł                   - zastępuje się wyrażeniem                                                         1.074.414 zł                                                             

  b)  wydatki majątkowe w wysokości                                                            1.901.000 zł
        -    zastępuje się wyrażeniem                                                             2.926.000 zł
 
3. DEFICYT BUDŻETOWY w wysokości                                                             250.000 zł  
-   zastępuje się wyrażeniem                                                                      1.377.000 zł
·         którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
w wysokości 1.007.275 zł
·      nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości
       369.725 zł
 
 
 
Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 , 5 i 6 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zmianę przychodów i rozchodów budżetu, zmianę kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (45kB) plik

metryczka


Opublikował: Magdalena Szymańska (28 lipca 2008, 09:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 977