NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/86/2008RMz dnia 29 kwietnia 2008w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z póź.zm.)

Uchwała nr XXI/86/2008
RM
z dnia 29 kwietnia 2008


w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z póź.zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje
 
 
§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 750,00 złotych.
 
§ 2. Ustala się wartość jednego punktu stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników wymienionych w §1 w wysokości 6,00 złotych.
 
§ 3. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty.
 
 
Załącznik nr 1 (26kB) pdf  
 
 
UZASADNIENIE
 
 
            Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku (Dz.U. Nr 146, poz.1222 z pó.zm.) w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów w tabeli i wartości jednego punktu w złotych. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Gminy.
Kierownik jednostki organizacyjnej wystąpił z wnioskiem o ustalenie kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu.
Uchwała Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzonego przez Gminę Lubień Kujawski.
Ustala się wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 750,00 złotych i jednego punktu w wysokości 6,00 złotych.
Uchwała pozwoli na ustalenie wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy społecznej oraz na wdrożenie podwyżki wynagrodzeń.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (20 maja 2008, 22:51:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1518