Uchwała nr XV/ 61 /2007 RMz dnia 5 grudnia 2007w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 art. 9 ust 1 i art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001, nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

Uchwała nr XV/ 61 /2007
RM
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 art. 9 ust 1 i art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001, nr 13 poz. 123 z późn. zm.).


Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
uchwala co następuje:
 
 
§ 1
Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskim” zwaną dalej Ośrodkiem.
Ośrodek może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury
 
 
§ 2
 
Siedzibą Ośrodka jest:
ul. Wojska Polskiego 22, 87-840 Lubień Kujawski, tel. (054) 284-31-59
Terenem działania jest obszar gminy Lubień Kujawski.
 
 
§ 3
 
Do zadań Ośrodka należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy. Szczegółowy zakres działania określa statut Ośrodka.
 
§ 4
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego odda Ośrodkowi w użyczenie budynek znajdujący się na nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej na działce ewidencyjnej oznaczonej  Nr: 425/12 przy ul. Wojska Polskiego 22, z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej oraz przekaże na działalność Ośrodka składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku Nr 2  do niniejszej uchwały
 
 
 
 
 
 
§ 5
 
Działalność Ośrodka będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu Gminy. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł
 
 
§ 6
 
Nadaje się Statut stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały
 
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego
 
 
§ 8
 
Traci moc uchwała nr XXXV/196/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie Statutu Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim
 
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Załączniki (11kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:20:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1536