Uchwała nr XV/60 /2007RMz dnia 5 grudnia 2007w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 art. 9 ust 1 i art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 art. 11 art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001, nr 13 poz. 123 z późn zm.) w związku z art. 2, art. 11, art. 19 ust 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. 1997, nr 85 poz. 539 z późn. zm)

Uchwała nr XV/60 /2007
RM
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 art. 9 ust 1 i art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 art. 11 art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001, nr 13 poz. 123 z późn zm.) w związku z art. 2, art. 11, art. 19 ust 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. 1997, nr 85 poz. 539 z późn. zm)


Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
uchwala co następuje
 
 
§ 1
 
Tworzy się gminną bibliotekę publiczną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim, zwanej dalej biblioteką.
Biblioteka może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury
 
 
§ 2
 
Siedzibą biblioteki jest:
ul. Wojska Polskiego 18, 87-840 Lubień Kujawski, tel. (054) 284-30-74
Terenem działania jest obszar gminy Lubień Kujawski.
 
 
§ 3
 
Do zadań biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury głównie poprzez zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych. Szczegółowe zadania biblioteki określa Statut
 
 
§ 4
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego odda Bibliotece na podstawie użyczenia część budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej na działce ewidencyjnej oznaczonej Nr 425/11 przy ul. Wojska Polskiego 18 oraz przekaże na rzecz Biblioteki na działalność składniki majątku ruchomego, wymienione w załączniku Nr 2  do niniejszej uchwały
 
§ 5
 
Działalność biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy Lubień Kujawski. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn spadków oraz opłat o których mowa w art. 14  ust 2 ustawy z dnia 27.06 1997 o bibliotekach
 
 
§ 6
 
Nadaje się bibliotece statut stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały
 
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego
 
 
§ 8
 
Traci moc uchwała nr XXVII/154/2005 w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim
 
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego
 
Załączniki (12kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:15:43)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:27:09)
Zmieniono: wprowadzono proprawną datę uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1175