NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/62/07RMz dnia 14 grudnia 2007w sprawie: powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Lubień Kujawski o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnegoNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt. 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 wrzesnia 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171)

Uchwała nr XVI/62/07
RM
z dnia 14 grudnia 2007


w sprawie: powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Lubień Kujawski o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt. 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 wrzesnia 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171)


Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Powiadamia się Sekretarza i Skarbnika Gminy Lubień Kujawski o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz  treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789).
 
§ 2
 
Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia.
 
§ 3
 
Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w § 2 powoduje z mocy prawa pozbawienie pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
 
 
§ 4
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim do doręczenia powiadomienia sekretarzowi i skarbnikowi oraz do przyjęcia oświadczeń lustracyjnych i wykonania innych czynności administracyjnych związanych z postępowaniem lustracyjnym.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:03:01)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:29:24)
Zmieniono: poprawiono datę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1502