Uchwała nr XV/59/07RMz dnia 5 grudnia 2007w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5, ust.1, 2, 3 art. 6, ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku ( M.P. Nr 47, poz. 557)

Uchwała nr XV/59/07
RM
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5, ust.1, 2, 3 art. 6, ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku ( M.P. Nr 47, poz. 557)


 
Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1.     Od budynków lub ich części:
a)     mieszkalnych – od 1m2 pow. użytkowej – 0,37 zł
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 pow. użytkowej – 15,00 zł
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m2 pow. użytkowej  - 7,20 zł
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
od 1m2 pow. użytkowej – 3,80 zł
e)    od pozostałych – od 1m2 pow. użytkowej – 3,80 zł
w tym:
-  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 pow. użytkowej – 3,80 zł
-  od budynków letniskowych – od 1m2 pow. użytkowej – 6,31 zł
 
 
 
 
2.     Od gruntów:
a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - od 1m2  powierzchni – 0,63 zł
b)    pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – od 1 ha powierzchni – 3,74 zł
c)    od pozostałych – od m2 powierzchni – 0,08 zł
w tym:
-  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni – 0,35 zł
-  w tym grunty letniskowe – od 1m2 powierzchni – 0,35 zł
 
3. Od budowli – 2% wartości – określona na podstawie art.4 ust.1, pkt. 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2
 
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa odrębna Uchwała Nr XXI/121/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2004 roku.
 
§ 3
 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1.     Budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkaniowe,
2.     Budowle, budynki i grunty: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hydranty, studnie oraz związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykorzystywanych na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy,
3.     Budynki pozostałe z części powyżej 10m2 powierzchni użytkowej, użytkowane przez emerytów i rencistów,
4.     grunty pozostałe z części powyżej 500m2 powierzchni będące własnością lub w samoistnym posiadaniu, użytkowane przez emerytów i rencistów,
5.     Nieruchomości zajęte na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez jednostki lub podmioty do tego powołane.  
 
 
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała Nr XXVII/156/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
 
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
                                  

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:01:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2031