Uchwała nr XV/57/07RMz dnia 5 grudnia 2007w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40, ust.1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 136 z 2006 roku, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz na postawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku (M. P. Nr 77, poz. 831)

Uchwała nr XV/57/07
RM
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40, ust.1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 136 z 2006 roku, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz na postawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku (M. P. Nr 77, poz. 831)


Rada Miejska uchwala, co następuje:  


§ 1
Cenę skupu żyta, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok obniża się z kwoty 58,29 zł do kwoty 30,00 zł za 1 q.
 
§ 2
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa odrębna Uchwała Nr XXI/121/04 rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2004 roku.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr III/10/2006   z dnia 6 grudnia 2006 roku.
 
 
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 11:58:26)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:29:03)
Zmieniono: poprawiono datę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1542