Uchwała nr XVII/68/2007RMz dnia 20 grudnia 2007uchwalenia budżetu gminy Lubień Kuj. na rok 2008Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit „d”, lit. „i” i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust.2, art. 195 ust.2 oraz art.24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Uchwała nr XVII/68/2007
RM
z dnia 20 grudnia 2007


uchwalenia budżetu gminy Lubień Kuj. na rok 2008

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit „d”, lit. „i” i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust.2, art. 195 ust.2 oraz art.24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).Rada Miejska uchwala, co następuje:
Ustala się budżet gminy na 2008 rok w wysokości;


§ 1

I. Dochody ogółem na kwotę 15.055.000 zł,
w tym;
- dochody własne 4.115.937 zł,
- dotacje celowe 3.247.400 zł,
- subwencje 7.691.663 zł,


1. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na;
a - dochody bieżące w kwocie 14.809.420 zł,
b - dochody majątkowe w kwocie
w tym; 245.580 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, 087, 6290) 245.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności (§ 076) 580 zł,


Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.§ 2
II. Wydatki ogółem na kwotę 15.055.000 zł,
w tym;

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.539.000 zł,
z tego;
- wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) 5.278.416 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120 ) 1.065.608 zł,
- dotacje celowe 3.247.400 zł,
- obsługa długu publicznego 16.507 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.931.069 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.516.000 zł,
z tego;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.516.000 zł,


Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2008 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3a do uchwały.


§ 3
Ustala się zestawienie źródeł:
- przychodów budżetu w wysokości 244.075 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 244.075 zł, które zawiera załącznik nr 4 do uchwały.


§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 100.000 zł,
2. rezerwą celową w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6
1. Ustala się wysokość dochodów w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7
1. Ustala się plan dotacji dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 285.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 7 do uchwały


§ 8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
zakładu budżetowego :
- przychody na kwotę 1.206.364 zł,
w tym: dotacje z budżetu 180.000 zł,
- wydatki na kwotę 1.206.364 zł,
zgodnie z załącznikiem nr: 8 do uchwały.


§ 9
1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
1) z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych 44.798 zł,
2) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowej 12.600 zł,
3) z tytułu dopłaty do odbioru i oczyszczania 76.880 zł,
4) z tytułu dopłat do składania nieczystości stałych 17.522 zł,
5) z tytułu dopłat do utrzymania szaletu 28.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr: 9 do uchwały.


§ 10
1. Ustala się wielkość dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 10 do uchwały.


§ 11
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 12.500 zł,
2) wydatki 30.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr: 11 do uchwały.


§ 12
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

§ 13
Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr: 3,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień i zwiększeń wydatków majątkowych,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.


§ 15
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.


§ 16
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj.§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy


załączniki (112kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (3 stycznia 2008, 15:40:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1688