Uchwała nr XVII/67/2007RMz dnia 20 grudnia 2007dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XVII/67/2007
RM
z dnia 20 grudnia 2007


dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)Rada Miejska
uchwala co następuje;

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku zmienianej uchwałami:
§ Nr: IV/16/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej
§ Nr: VI/30/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: VII/36/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: 12/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr: 15/2007 z dnia 15 maja 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr: XI/40/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: X/46/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: 24/2007 z dnia 04 września 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr: XIII/52/2007 z dnia 27 września 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr 29/2007 z dnia 15 października 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr: XIV/54/2007 z dnia 30 października 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: 33/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr : XV/56/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. Rady Miejskiej

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:


1. DOCHODY 15.994.925 zł
- zastępuje się wyrażeniem 16.204.475 zł
w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.805.558 zł
- zastępuje się wyrażeniem 3.800.558 zł


2. § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2 ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:2. WYDATKI 16.394.925 zł
- zastępuje się wyrażeniem 16.604.475 zł
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 3.805.558 zł
- zastępuje się wyrażeniem 3.800.558 zł


2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości 13.555.421 zł
- zastępuje się wyrażeniem 13.764.971 zł
w tym:
- wynagrodzenia w kwocie 5.010.170 zł
zastępuje się wyrażeniem 5.080.670 zł


§ 2

§ 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9 zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok
przychody w kwocie 14.667 zł
- zastępuje się wyrażeniem 17.463 zł
wydatki w kwocie 50.682 zł
- zastępuje się wyrażeniem 40.737 zł


Załączniki Nr: 1, 2, 3, 4 i 5 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


załączniki (40kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (3 stycznia 2008, 15:34:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236